Żurawie samojezdne i wieżowe. Konserwacja i montaż

91,00 zł
Brutto
Wydanie trzecie, 2019 r.
Format B5, s. 418
Okładka kartonowa, kolorowa
ISBN 978-83-65382-49-8

Książka zawiera opis budowy i działania zurawi oraz ich podział według podstawowych cech konstrukcyjnych i przeznaczenia. Omówiono szczegółowo zespoły i podzespoły żurawi (wyposażenie elektryczne, układy hydrauliczne, konstrukcje nośne, podwozia, podstawy, mechanizmy napędowe, urządzenia zabezpieczające). Przedstawiono też zasady i sposoby montażu żurawi oraz ich konserwacji, a także wymgania w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy. Książka przeznaczona jest dla konserwatorów i montażystów żurawi oraz dla innych osób zajmujących się zawodowo eksploatacją żurawi.
Aktualizacji dokonał mgr inż. Waldemar Polko
Ilość

Spis treści:
1. Wiadomości ogólne
1.1. Wprowadzenie 
1.2. Charakterystyka ogólna poszczególnych rodzajów żurawi
1.2.1. Żurawie wspornikowe
1.2.2. Żurawie masztowe
1.2.3. Żurawie pokładowe
1.2.4. Żurawie pływające
1.2.5. Żurawie kolejowe
1.2.6. Żurawie bramowe i półbramowe
1.2.7. Żurawie samojezdne
1.2.8. Żurawie wieżowe
1.3. Budowa i charakterystyka techniczna typowych konstrukcji żurawi samojezdnych
1.3.1. Charakterystyka techniczna i podział żurawi samojezdnych
1.3.2. Żurawie samochodowe
1.3.3. Żurawie samojezdne kołowe terenowe
1.3.4. Żurawie samojezdne gąsienicowe
1.3.5. Żurawie samojezdne przemysłowe
1.3.6. Żurawie przeładunkowe
1.3.7. Żurawie samojezdne portowe
1.3.8. Żurawie samojezdne z osprzętem roboczym o specjalnej konfiguracji
1.4. Budowa i charakterystyka techniczna typowych konstrukcji żurawi wieżowych
1.4.1. Zastosowanie, charakterystyka i podział żurawi wieżowych
1.4.2. Żurawie wieżowe montowane w częściach
1.4.3. Żurawie wieżowe samomontujące
1.5. Grupy natężenia pracy żurawi
1.5.1. Grupy klasyfikacyjne dźwignic jako całości
1.5.2. Grupy natężenia pracy mechanizmów dźwignic
1.5.3. Klasyfikacja żurawi samojezdnych i ich mechanizmów
1.5.4. Klasyfikacja zurawi wieżowych i ich mechanizmów
1.6. Parametry techniczne żurawi
1.6.1. Parametry podstawowe
1.6.2. Prędkość ruchów roboczych
2. Dozór techniczny
2.1. Przepisy ogólne o dozorze technicznym
2.2. Dozór techniczny żurawi
2.2.1. Wymagania ogólne
2.2.2. Rodzaje, zakres i terminy badań technicznych
2.2.3. Obowiązki użytkowników żurawi wynikające z wymagań przepisów dozoru technicznego
2.2.4. Przepisy karne ustawy z dnia 21.12.2000 r. o dozorze technicznym
2.3. Uprawnienia do obsługi żurawi
2.4. Uprawnienia do konserwacji żurawi
2.4.1. Wymagania, jakie powinni spełniać kandydaci na konserwatorów żurawi
2.4.2. Tryb sprawdzania kwalifikacji konserwatorów
2.5. Wymagania dyrektywy 2006/42/WE dotyczącej maszyn
3. Stateczność żurawi
3.1. Wprowadzenie
3.2. Stateczność żurawi samojezdnych
3.3. Stateczność żurawi wieżowych
3.4. Badania stateczności
3.5. Czynniki wpływające na stateczność
3.5.1. Przeciążenie żurawia
3.5.2. Obciążenia dodatkowe
3.5.3. Obciążenie wiatrem
3.5.4. Miejsce pracy
4. Elementy żurawi
4.1. Liny stalowe
4.1.1. Zastosowanie lin
4.1.2. Budowa lin
4.1.3. Dobór i obliczanie wytrzymałości lin
4.1.4. Mocowanie lin
4.2. Bębny i krążki linowe
4.3. Koła jezdne i szyny
4.4. Haki i zblocza hakowe
4.5. Chwytaki 
4.6. Chwytniki elektromagnetyczne
4.7. Sprzęgła
4.8. Zaspoły hamulcowe
5. Napęd i sterowanie elektryczne
5.1. Charakterystyka ogólna
5.2. Silniki i układy napędowe
5.2.1. Silniki asynchroniczne indukcyjne
5.2.2. Układy napędowe z silnikami asynchronicznymi i indukcyjnymi sprzęgłami oraz hamulcami na prądy wirowe
5.2.3. Uklady napędowe z silnikami asynchronicznymi z regulacją częstotliwości 
5.2.4. Silniki prądu stałego
5.3. Instalacje zasilające i łączniki zasilania
5.4. Układy sterownicze, obwody bezpieczeństwa i urządzenia sterownicze 
5.5. Zabezpieczenie obwodów i silników elektrycznych
5.5.1. Zabezpieczenia zwarciowe
5.5.2. Zabezpieczenia przeciążeniowe
5.5.3. Zabezpieczenia zanikowe
5.6. Ochrona przeciwporażeniowa
5.6.1. Stosowanie ochrony zapwenione przez obudowy (kod IP)
5.6.2. Klasy ochronności urządzeń elektrycznych
5.6.3. Oznaczenia zacisków i przewodów pełniących funkcje ochronne
5.6.4. Schematy układów sieciowych uwzględniające zastosowany system uziemień 
5.6.5. Rodzaje ochron przeciwporażeniowych
5.6.5.1. Równoczesna ochrona przed dotykiem bezpośrednim i pośrednim
5.6.5.2. Ochrona przed dotykiem bezpośrednim (ochrona podstawowa)
5.6.5.3. Ochrona przed dotykiem pośrednim (ochrona dodatkowa)
6. Napęd i sterowanie hydrauliczne
6.1. Charakterystyka ogólna
6.2. Układy hydrauliczne mechanizmów żurawi
6.2.1. Wprowadzenie
6.2.2. Schemat hydrauliczny żurawia przeładunkowego wyposażonego w hak
6.2.3. Schemat hydrauliczny żurawia przeładunkowego wyposażonego w głowicę obrotową z chwytakiem
6.2.4. Schemat blokowy napędu hydraulicznego żurawia samojezdnego samochodowego z wysięgnikiem teleskopowym
6.3. Badania, instrukcja eksploatacyjna, oznakowanie
7. Konstrukcje nośne
7.1. Wysięgniki 
7.1.1. Wysięgniki wychylne
7.1.2. Wysięgniki wodzakowe
7.2. Wieże (maszty)
7.3. Ramy obrotowe
8. Pozdwozia, podstawy i mechanizmy jazdy
8.1. Podwozia żurawi samojezdnych
8.1.1. Podwozia kołowe
8.1.1.1. Charakterystyka podwozi kołowych
8.1.1.2. Rama z podporami
8.1.1.3. Układ napędowy
8.1.1.4. Zawieszenie podwozia
8.1.2. Podwozia gąsienicowe
8.2. Podstawy, podwozia i mechanizmy jazdy żurawi wieżowych
8.2.1. Podstawy żurawi wieżowych
8.2.2. Podwozia żurawi wieżowych
8.2.3. Mechanizmy podwozia
9. Mechanizmy żurawi
9.1. Wprowadzenie 
9.2. Wciągarki
9.3. Mechanizmy wodzenia
9.4. Mechanizmy obrotu
9.5. Mechanizmy pomocnicze
9.5.1. Mechanizm teleskopowania wieży i samowspinania
9.5.2. Mechanizm bębna kablowego
9.5.3. Mechanizm montażu i demontażu przeciwwagi
9.5.4. Mechanizm składania wysięgnika i wieży
10. Urządzenia zabezpieczające
10.1. Wiadomości ogólne
10.2. Ogranicznik obciążenia
10.3. Wskaźnik obciążenia
10.4. Wskaźnik masy ładunku
10.5. Ograniczniki ruchu
10.5.1. Ogranicznik wysokości podnoszenia
10.5.2. Ogranicznik głębokości opuszczania
10.5.3. Ogranicznik obrotu
10.5.4. Ogranicznik jazdy żurawia
10.5.5. Ogranicznik pochylenia wysięgnika
10.5.6. Ogranicznik ruchu wstecz zabezpieczający przed przerzutem wysięgnika 
10.5.7. Ogranicznik zluzowania liny
10.5.8. Ogranicznik teleskopowania wysięgnika
10.6. Ogranicznik działania
10.7. Wskaźnik ruchów i działania
10.7.1. Wskaźnik ograniczenia wysokości podnoszenia
10.7.2. Wskaźnik kąta pochylenia wysięgników
10.7.3. Wskaźnik długości wysięgnika
10.7.4. Wskaźnik wysięgu
10.7.5. Wskaźnik obrotu bębna linowego
10.7.6. Wskaźnik wypoziomowania
10.7.7. Wskaźnik obrotu
10.7.8. Wskaźnik prędkości wiatru
11. Kabiny i stanowiska sterownicze
12. Montaż żurawi
12.1. Wprowadzenie
12.2. Transport żurawi
12.3. Ogólne zasady montażu (demontażu)
12.4. Przygotowanie miejsca montażu
12.5. Montaż żurawi samojezdnych
12.5.1. Montaż żurawia z wysięgnikiem teleskopowym
12.5.2. Montaż żurawia z wysięgnikiem kratownicowym
12.5.3. Montaż żurawia z podwoziem gąsienicowym z wysięgnikiem kratownicowym
12.6. Montaż żurawi wieżowych
12.6.1. Montaż żurawi wieżowych samomontujących
12.6.2. Montaz żurawi wieżowych montowanych z zespołów i części
12.7. Dokumentacja pomontażowa
13. Konserwacja żurawi
13.1. Wprowadzenie
13.2. Obowiązki i uprawnienia konserwatorów
13.3. Instrukcja eksploatacji żurawi
13.4. Smarowanie i wymiana oleju
13.4.1. Smarowanie łożysk
13.4.2. Smarowanie przekładni zębatych
13.4.3. Wymiana oleju w układach hydraulicznych
13.5. Przegląd i konserwacja lin stalowych
13.5.1. Smarowanie lin
13.5.2. Przegląd i ocena zużycia lin
13.5.3. Składowanie, transport, pobieranie i przecinanie lin
13.6. Przegląd i konserwacja elementów żurawi
13.6.1. Bębny i krążki linowe
13.6.2. Koła jezdne
13.6.3. Haki i zblocza hakowe
13.6.4. Chwytaki
13.6.5. Chwytniki elektromagnetyczne
13.6.6. Sprzęgła
13.6.7. Hamulce
13.6.8. Przekładnie zębate
13.7. Przegląd i konserwacja konstrukcji stalowej
13.8. Przegląd i konserwacja wyposażenia elektrycznego
13.8.1. Silniki
13.8.2. Nastawniki i sterowniki
13.8.3. Oporniki
13.8.4. Styczniki i przekaźniki
13.8.5. Zwalniaki
13.8.6. Łączniki ograniczników ruchu i działania
13.8.7. Zbieracze prądu
13.8.8. Aparatura elektryczna i sterownicza
13.9. Przegląd i konserwacja torowisk
13.10. Sprawdzenie działania urządzeń zabezpieczających
13.10.1. Sprawdzenie działania ogranicznika i wskaźnika obciążenia oraz wskaźnika masy ładunku i wskaźnika wysięgu
13.10.2. Sprawdzenie ograniczników ruchu i działania
13.10.3. Sprawdzenie działania urządzeń sterowniczych, blokady zerowej i przycisku STOP
13.10.4. Sprawdzenie działania hamulców
14. Bezpieczeństwo i higiena pracy 
14.1. Przepisy ogólne w zakresie bhp przy obsłudze i konserwacji 
14.2. Służba eksploatacyjna 
14.3. Warunki bezpiecznej eksploatacji żurawi
14.4. Eksploatacja żurawi i w pobliżu napowietrznych linii elektroenergetycznych
14.5. Sygnały porozumiewawcze w ruchu dźwignic 
14.6. Awarie żurawi
14.6.1. Awarie spowodowane przeciążeniem i nieprzestrzeganiem instrukcji obsługi
14.6.2. Awarie spowodowane niezadziałaniem ograniczników ruchów roboczych
14.6.3. Awarie spowodowane wykonywaniem nieprawidłowych ruchów
14.6.4. Awarie spowodowane wadliwym zawieszeniem ładunku
Literatura
Ważniejsze przepisy prawne
Ważniejsze normy
Prospekty