Regulamin Sprzedawcy 1. DEFINICJE

 1. Sprzedawca Wydawnictwo i Handel Książkami „KaBe” s.c. z siedzibą w Krośnie, kod pocztowy 38-400, ul. Kisielewskiego 29, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP:684-18-80-534, który prowadząc działalność gospodarczą dokonuje w ramach sklepu www.kabekrosno.com sprzedaży towarów.

 2. Sklep – sklep internetowy, którego właścicielem jest Sprzedawca, działający pod adresem www.kabekrosno.com

 3. Kupujący –użytkownik, który w ramach sklepu zawarł lub zamierza zawrzeć Umowę ze Sprzedawcą.

 4. Umowa – umowa zawarta w ramach sklepu na zasadach wynikających z niniejszego Regulaminu Sprzedawcy pomiędzy Sprzedawcą a Kupującym, której przedmiotem jest sprzedaż na rzecz Kupującego towaru przez Sprzedawcę.

 5. Regulamin Sprzedawcy– niniejszy Regulamin Sprzedawcy.

 6. Informacje – dane zawarte na stronach sklepu dotyczące Sprzedawcy, Sklepu oraz towarów oferowanych przez Sprzedawcę, m.in. nazwy, dane teleadresowe, opinie, opisy oraz zdjęcia i ilustracje graficzne towarów, oznaczenia producentów towarów itp.

 7. Użytkownik – użytkownik Internetu, korzystający ze sklepu, nabywający lub zamierzający nabyć towary prezentowane przez Sprzedawcę za pośrednictwem sklepu.

 1. WARUNKI ZAMÓWIENIA

 1. Kupujący składający ofertę kupna zobowiązany jest do zaakceptowania Regulaminu Sprzedawcy, w którym zawarto szczegółowe warunki Umowy.

 2. Kupujący określa adres dostawy poprzez wypełnienie formularza zamówienia. Zamówiony towar będzie dostarczony pod adres wskazany zgodnie z postanowieniami niniejszego ustępu.

 3. Złożenie zamówienia stanowi ofertę w rozumieniu kodeksu cywilnego, złożoną przez Kupującego Sprzedawcy. Po otrzymaniu zamówienia Sprzedawca weryfikuje czy zamówienie zostało złożone prawidłowo (zgodnie z postanowieniami Regulaminu Sprzedawcy). W przypadku stwierdzenia przez Sprzedawcę, iż zamówienie zostało złożone nieprawidłowo, Sprzedawca poinformuje o tym Kupującego.

 4. Po złożeniu prawidłowego zamówienia, Sprzedawca przesyła niezwłocznie Kupującemu informację o przyjęciu zamówienia na adres poczty elektronicznej (e-mail) podany przy składaniu zamówienia lub podczas rejestracji w sklepie. Umowa zostaje zawarta z chwilą przesłania Kupującemu przez Sprzedawcę informacji o przyjęciu zamówienia.

 1. SPOSOBY PŁATNOŚCI I DOSTAWY

 1. Płatności za nabyte przez Kupującego towary (cena oraz koszty dostawy) dokonywane są za pomocą narzędzi płatniczych udostępnionych przez Sprzedającego w sklepie, są to:

  1. Przelew bankowy

  2. Płatność przy odbiorze

 2. Użytkownik dokonuje zakupu towaru według cen oraz wysokości kosztów dostawy obowiązujących w chwili złożenia zamówienia. Wysokość kosztów dostawy uzależniona jest od sposobu dostawy wybranego przez Kupującego.

 3. Dostawa następuje na adres wskazany przez Kupującego. Sposoby dostawy udostępnione w sklepie przez Sprzedawcę to:

  1. Odbiór osobisty (siedziba sklepu)

  2. Przesyłka dostarczana przez Pocztę Polską

  3. Przesyłka dostarczana przez kuriera

 4. Kupujący powinien dokonać sprawdzenia stanu towaru po dostarczeniu przesyłki i w obecności przedstawiciela podmiotu realizującego dostawę (operator pocztowy, kurier). W przypadku stwierdzenia naruszenia przesyłki, należy sporządzić protokół szkody w obecności operatora pocztowego, kuriera. O zaistniałej sytuacji należy niezwłocznie zawiadomić Sprzedawcę telefonicznie lub za pomocą poczty elektronicznej.

 5. Sprzedawca nie odpowiada za niedostarczenie towaru z przyczyn leżących po stronie Kupującego – np.: wskutek wskazania nieprawidłowego adresu dostawy.

 1. PRYWATNOŚĆ I OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Dane osobowe Kupujących będących osobami fizycznymi będą przetwarzane przez Sprzedawcę jako administratora danych osobowych w celu świadczenia usług przez Sprzedawcę, jak również w celach marketingowych związanych z funkcjonowaniem przedsiębiorstwa Sprzedawcy, w tym Sklepu, a także dotyczących towarów prezentowanych w Sklepie. Przetwarzanie zbieranych danych będzie się odbywać zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych i ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Podanie przez Kupującego swoich danych osobowych jest dobrowolne.

 2. Dane osobowe Kupujących mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym właściwym organom wymiaru sprawiedliwości.

 3. Sprzedawca zapewnia Kupującym, których dane osobowe przetwarza, realizację uprawnień wynikających z ustawy o ochronie danych osobowych, w tym prawa dostępu do treści własnych danych osobowych i ich poprawiania oraz prawa do kontroli przetwarzania własnych danych osobowych na zasadach opisanych w przedmiotowej ustawie.

 4. Poufne informacje dotyczące Kupujących, w tym dane osobowe Kupujących są chronione przez Sprzedawcę przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, a także innymi przypadkami ich ujawnienia albo utraty oraz przed zniszczeniem lub nieuprawnioną modyfikacją wskazanych danych oraz informacji poprzez stosowanie odpowiednich zabezpieczeń technicznych i organizacyjnych.

 1. REZYGNACJA Z ZAKUPU I ZWROT TOWARU

 1. Zgodnie z art. 7 ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za produkt niebezpieczny ( Dz. U. Nr 22, poz. 271 ze zm.) Konsument, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie dziesięciu dni, ustalonym w sposób określony w art. 10 ust. 1. Termin dziesięciodniowy, w którym konsument może odstąpić od umowy, liczy się od dnia wydania rzeczy, a gdy umowa dotyczy świadczenia usługi - od dnia jej zawarcia.

 2. Zwracany towar powinien być oryginalnie opakowany, bez naruszenia zawartości.

 3. Zwracany towar wraz z fakturą lub paragonem należy odesłać na adres Sprzedawcy: 38-400 Krosno, ul. Kisielewskiego 29

 4. Pieniądze za towar zostaną zwrócone w ciągu 14 dni roboczych od dnia otrzymania zwrotu przesyłki. Przekazanie pieniędzy nastąpi wyłącznie przelewem bankowym na podane przez Kupującego konto bankowe.

 1. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

 1. Kupujący może składać Sprzedawcy reklamacje dotyczące Umowy.

 2. Reklamację należy składać w formie elektronicznej na adres e-mail biuro@kabe-krosno.com lub w formie pisemnej na adres Sprzedawcy. Poprawnie złożona reklamacja powinna zawierać co najmniej:

  1. imię, nazwisko, adres, adres e-mail Kupującego,

  2. datę zawarcia Umowy stanowiącej podstawę reklamacji,

  3. przedmiot reklamacji, ze wskazaniem żądania Kupującego,

  4. wszelkie okoliczności uzasadniające reklamację,

  5. paragon lub fakturę potwierdzającą zakup

 1. Sprzedawca może odmówić rozpoznania reklamacji, jeśli wskazane przez Kupującego dane nie będą wystarczające do rozpatrzenia reklamacji, w tym ustalenia Umowy, której reklamacja dotyczy lub danych umożliwiających kontakt z Kupującym.

 1. Reklamacja powinna zostać rozpatrzona w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez Sprzedawcę poprawnie złożonej reklamacji.

 1. O rozstrzygnięciu reklamacji Kupujący zostanie poinformowany drogą poczty elektronicznej bądź poczty tradycyjnej.

 1. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień Regulaminu Sprzedawcy. Zmiana wchodzi w życie z chwilą opublikowania zmienionego Regulaminu Sprzedawcy. Zmiana Regulaminu Sprzedawcy nie dotyczy Umów zawartych przed wejściem w życie nowego Regulaminu Sprzedawcy.

 2. W przypadku zawierania Umowy w ramach sklepu Kupujący poproszony jest każdorazowo o akceptację nowego Regulaminu Sprzedawcy.

 3. We wszystkich sprawach nieuregulowanych w Regulaminie Sprzedawcy zastosowanie mają przepisy powszechnie obowiązującego prawa polskiego, a w szczególności przepisy kodeksu cywilnego, ustawy o ochronie danych osobowych, ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, a także ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny.

 4. Wszelkie spory pomiędzy stronami rozstrzygane przez właściwy sąd powszechny.

 5. Kontakt ze Sprzedawcą możliwy jest pod adresem e-mail: biuro@kabe-krosno.com lub numerem telefonu 13 432 16 52

 6. Niniejszy Regulamin Sprzedawcy wchodzi w życie z dniem: 01.03.2016