Budowa i konserwacja dźwigów hydraulicznych
search
  • Budowa i konserwacja dźwigów hydraulicznych

Budowa i konserwacja dźwigów hydraulicznych

47,00 zł
Brutto

Wydanie drugie, 2020 r.

Format A5, s. 219

Okładka kartonowa, kolorowa

ISBN 978-83-65382-66-5

Treść książki stanowią wybrane przepsiy prawne dotyczące dźwigów, opisy budowy dźwigów hydraulicznych i poszczególnych ich elementów, zespołów oraz zakres obowiązków i czynności konsewatora, z zachowaniem zasad bezpieczeństwa.

Książka jest adresowana do konserwatorów dźwigów hydraulicznych oraz do innych osób związanych z ich eksploatacją.

Aktualizacji dokonał mgr inż. Waldemar Polko

Książka zawiera pytania testowe UDT i klucz odpowiedzi.

Ilość

Spis treści:

1. Akty prawne dozoru technicznego

1.1. Najwżniejsze postanowienia zawarte w ustawie z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz.U. Nr 122, poz. 1321) z późniejszymi zmianami oraz Rozporządzenia wydane do ustawy

1.2. Kategorie uprawnień do obsługi i konserwacji dźwigów

1.3. Warunki, jakie powinny spełniać osoby ubiegające się o uprawnienia do konserwacji dźwigów

1.4. Ważniejsze postanowienia zawarte w Dyrektywie Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/33/UE z 26 lutego 2014 r. w sprawie harmonizacji ustawodawstw państw członkowskich dptyczących dźwigów i elementów bezpieczeństwa do dźwigów

2. Rodzaje i podział dźwigów oraz ich dane techniczne

2.1. Podział dźwigów ze względu na rodzaj napędu

2.2. Podział dźwigów ze względu na przeznaczenie

2.3. Podział dźwigów ze względu na sterowanie

2.4. Podstawowe dane techniczne dźwigów

3. Budowa dźwigów z napędem hydraulicznym

3.1. Rodzaje dźwigów hydraulicznych

3.2. Części i zespoły dźwigów z napędem hydraulicznym

3.2.1. Maszynownia

3.2.2. Szyb

3.2.3. Zamki i rygle drzwi szybowych

3.2.4. Kabina

3.2.5. Chwytacze i podchwyty

3.2.6. Liny nośne przy napędach pośrednich

3.2.7. Łańcuchy płytkowe

4. Elementy i zespoły dźwigów - część hydrauliczna 

4.1. Podstawowe wiadomości o cieczach hydraulicznych

4.2. Zbiorniki oleju, pompy hydrauliczne śrubowe, filtry oleju

4.3. Rodzaje i budowa siłowników hydraulicznych

4.4. Blok zaworów sterujących i schematy instalacji hydraulicznej dźwigu

4.4.1. Blok zaworów sterujących

4.4.2. Schemat instalacji hydraulicznej

5. Elementy aparatury i instalacja elektryczna oraz sterownicza dźwigu

5.1. Silnik napędowy agregatu

5.2. Styczniki i przekaźniki

5.3. Wyłączniki krańcowe, końcowe i zwisu lin oraz chwytaczy

5.4. Indukcyjny czujnik zbliżeniowy

5.5. Przyrządy półprzewodnikowe

5.6. Tyrystor i triak

5.7. Tranzystor

5.8. Układy logiczne

5.9. Budowa sterownika mikroprocesowego i opis jego pracy

5.10. Sygnały i elementy w układacch automatyki

5.10.1. Łączenie elementów automatyki

5.10.2. Połączenie elementów ze sprzężeniem zwrotnym

5.10.3. Schemat blokowy układów automatyki

5.10.4. Elementy składowe układów regulacji i ich rola w układzie automatyki

6. Tablice sterowe i schematy instalacji elektrycznej stosowane przy dźwigach hydraulicznych

6.1. Schemat instalacji elektrycznej dźwigów z napędem hydraulicznym 

6.1.1. Opis typowego schematu instalacji elektrycznej dźwigów  z napędem hydraulicznym

7. Konserwacja dźwigów osobowych i towarowo-osobowych z napędem hydraulicznym

7.1. Obowiązki i zadania konserwatora dźwigów

7.2. Zakres czynności jakie powinny być wykonane podczas przeglądów konserwacyjnych dźwigów w zakresie części hydraulicznej

7.3. Zakres czynności jakie powinny być wykonane podczas przeglądów konserwacyjnych dźwigów hydraulicznych w zakresie części mechanicznej

7.4. Zakres czynności jakie powinny być wykonane podczas przeglądów konserwacyjnych dźwigów hydraulicznych w zakresie części elektrycznej 

7.4.1. Sprawdzanie zamków bezpieczeństwa drzwi przystankowych

7.4.2. Sprawdzanie przycisków sterowniczych w kabinie dźwigu i przy drzwiach przystankowych

7.4.3. Sprawdzanie łączników bezpieczeństwa w obwodzie elektrycznym

7.4.4. Sprawdzanie zbiorczości sterowania

7.5. Wykaz typowych usterek występujących przy przeglądach konserwacyjnych dźwigów z napędem hydraulicznym i sposoby ich usuwania

8. Przepisy bhp przy konserwacji dźwigów z napędem hydraulicznym

9. Awarie i nieszczęśliwe wypadki związane z eksploatacją i konserwacją dźwigów z napędem hydraulicznym

10. Pierwsza pomoc w nagłych wypadkach

11. Pytania egzaminacyjne z zakresu obsługi urządzeń technicznych dźwigi towarowe ze sterowaniem wewnętrznym i szpitalne 

Literatura

Akty prawne

Normy dotyczące dźwigów hydraulicznych

Pomoce dydaktyczne dźwigów hydraulicznych

M. Chimiak