Podesty ruchome masztowe samowznoszące. Budowa i eksploatacja

36,00 zł
Brutto
Wydanie drugie uaktualnione, 2017 r.
Format A5, s. 145
Okładka kartonowa, kolorowa
ISBN 978-83-65382-11-5

W książce omówiono budowę najczęściej spotykanych na rynku krajowym podestów masztowych samowznoszących, podstawowe wymagania bezpieczeństwa oraz zasady bezpiecznej eksploatacji tych urządzeń.
Powinny z niej korzystać przede wszystkim osoby przygotowujące się do uzyskania uprawnień operatora podestu masztowego samowznoszącego.
Książka może być również przydatna dla służb nadzoru eksploatacyjnego, montażystów, konserwatorów oraz operatorów pragnących podnosić swoje kwalifikacje.

Aktualizacji dokonał mgr inż. Waldemar Polko
Ilość

Spis treści:
1. Wiadomości ogólne
1.1. Wstęp
1.2. Charakterystyka ogólna podestów ruchomych masztowych i ich zastosowanie
1.3. Parametry techniczno-eksploatacyjne podestów ruchomych masztowych
2. Budowa podestów masztowych samowznoszących
2.1. Materiały
2.2. podstawy i podwozia
2.3. Maszty i kotwy masztu
2.4. Platformy robocze
2.5. Zespoły napędowe platformy roboczej
2.5.1. Charakterystyka ogólna układów napędowych
2.5.2. Zębatkowe układy napędowe
2.5.3. Hydrauliczne ukłądy napędowe
2.5.4. Zespoły napędowe z mechanizmem zębatkowym
2.5.5. Zespoły napędowe hydrauliczne
2.6. Zabezpieczenie platformy roboczej przed opadaniem z nadmierną prędkością
2.6.1. Chwytacze i ograniczniki prędkości
2.6.2. Układ dwu lub więcej jednostek napędowych zainstalowanych przy każdym maszcie
2.7. Urządzenia awaryjnego opuszczania (podnoszenia) platformy roboczej
2.8. Kontrola przeciążenia podestu masztowego
2.9. Wyposażenie elektryczne podestów masztowych
2.9.1. Łączniki zasilania i instalacja zasilająca
2.9.2. Silniki napędowe
2.9.3. Zabezpieczenie obwodów i silników elektrycznych
2.9.4. Układy i urządzenia sterownicze oraz obwody bezpieczeństwa
2.9.5. Łączniki końcowe i krańcowe
2.9.6. Ochrona przeciwporażeniowa
2.10. Oznakowanie podestów masztowych
3. Obliczenia wytrzymałości i stateczności
3.1. Obciążenia i siły działające na konstrukcję podestu
3.1.1. Obciążenia własne
3.1.2. Udźwig nominalny
3.1.3. Siły poziome
3.1.4. Obciążenia dynamiczne
3.1.5. Obciążenie wiatrem podczas pracy
3.1.6. Obciążenia podczas jazdy podestu wolnostojącego
3.1.7. Obciążenia podczas wznoszenia i demontażu
3.1.8. Obciążenie wiatrem podczas postoju
3.1.9. Siły występujące przy osiadaniu platformy na zderzaku
3.1.10. Działanie urządzeń bezpieczeństwa przed opadaniem platformy roboczej z nadmierną prędkością (pkt. 2.6.)
3.1.11. Niedokładność ustawienia masztu
3.2. Kojarzenie obciążeń i współczynniki bezpieczeństwa.
       Obliczenie wytrzymałościowe
3.3. Obliczenia stateczności
3.3.1. Obliczenia wartości sił
3.3.2. Obliczenia momentów wywracających i ustalających
4. Badania podestów masztowych samowznoszących
4.1. Sprawdzenie dokumentacji
4.2. Badania techniczne
4.2.1. Próba stateczności
4.2.2. Próba hamowania podwozia
4.2.3. Badanie przeciążenia
4.2.4. Badania użytkowe
5. Montaż (demontaż) podestu masztowego samowznoszącego
5.1. Usytuowanie podestu masztowego w miejscu pracy
5.2. Montaż podestu
5.3. Demontaż podestu
6. Dozór techniczny
6.1. Podstawowe przepisy
6.2. Zakres dozoru technicznego
6.3. Badania techniczne
6.4. Tryb sprawdzania kwalifikacji operatorów i konserwatorów
6.5. Przepisy karne ustawy z  dn. 21.12.2000 r. o dozorze technicznym
7. Zasady eksploatacji podestó masztowych samowznoszących
7.1. Służba eksploatacyjna
7.2. Uprawnienia do obsługi podestów
7.3. Uprawnienia do konserwacji podestów
7.4. Obsługa podestów masztowych
7.4.1. Zadania, obowiązki i uprawnienia operatorów
7.4.2. Przygotowanie podestu do pracy
7.4.3. Ramowy zakres czynności w czasie pracy podestu
7.4.4. Podstawowe czynności po zakończeniu pracy
7.5. Przeglądy kontrolne podestu
8. Bezpieczeństwo i higiena pracy
8.1. Wymagania ogólne w zakresie bhp
8.2. Zagrożenia eksploatacyjne przy użytkowaniu podestów masztowych
8.3. Wymagania szczególne w zakresie bhp przy użytkowaniu podestów masztowych
8.4. Wypadki w pracy i pierwsza pomoc
Literatura
Ważniejsze przepisy prawne i warunki techniczne dozoru technicznego
Ważniejsze normy
Instrukcje eksploatacyjne i prospekty