Obsługa żurawi wieżowych. Budowa i eksploatacja
search
  • Obsługa żurawi wieżowych. Budowa i eksploatacja

Obsługa żurawi wieżowych. Budowa i eksploatacja

70,00 zł
Brutto
Wydanie trzecie, 2019 r.
Format B5, s. 328 
Okładka kartonowa, kolorowa
ISBN 978-83-65382-38-2

Książka przeznaczona jest dla osób, które pragną poznać budowę żurawi wieżowych i podstawy ich bezpiecznej eksploatacji.
Powinny zaś z niej korzystać przede wszystkim osoby przygotowujące się do uzyskania uprawnień operatora żurawia wieżowego.
Podręcznik może być również przydatny dla służb nadzoru eksploatacyjnego, montażystów, konserwatorów oraz operatorów pragnących podnosić swoje kwalifikacje.
Ilość

Spis treści:
1. Wiadomości ogólne
1.1. Ogólna charakterystyka dźwignic
1.2. Klasyfikacja żurawi
1.3. Budowa i charakterystyka techniczna typowych konstrukcji żurawi wieżowych
1.3.1. Zastosowanie, charakterystyka i podział żurawi wieżowych
1.3.2. Żurawie wieżowe montowane w częściach
1.3.3. Żurawie wieżowe samomontujące
1.4. Grupy natężenia pracy żurawi
1.4.1. Grupy klasyfikacyjne dźwignic jako całości
1.4.2. Grupy natężenia pracy mechanizmów dźwignic
1.4.3. Klasyfikacja żurawi wieżowych i ich mechanizmów
1.5. Parametry techniczne żurawi
1.5.1. Parametry podstawowe
1.5.2. Prędkość ruchów roboczych
2. Dozór techniczny
2.1. Przepisy ogólne o dozorze technicznym
2.2. Dozór techniczny żurawi
2.2.1. Wymagania ogólne
2.2.2. Rodzaje, zakres i terminy badań technicznych
2.2.3. Obowiązki użytkowników żurawi wynikające z wymagań przepisów dozoru technicznego
2.2.4. Przepisy karne ustawy z dnia 21.12.2000 r. o dozorze technicznym
2.3. Uprawnienia do obsługi żurawi
2.4. Uprawnienia do konserwacji żurawi
2.4.1. Wymagania, jakie powinni spełniać kandydaci na konserwatorów żurawi
2.4.2. Kategorie uprawnień konserwatorów
2.4.3. Tryb sprawdzania kwalifikacji konserwatorów
2.5. Wymagania dyrektywy 98/37/WE dotyczącej maszyn
3. Stateczność żurawi
3.1. Wprowadzenie
3.2. Stateczność żurawi wieżowych
3.3. Badania stateczności
3.4. Czynniki wpływające na stateczność
3.4.1. Przeciążenie żurawia
3.4.2. Obciążenia dodatkowe
3.4.3. Obciążenie wiatrem
3.4.4. Miejsce pracy
4. Elementy żurawi
4.1. Liny stalowe
4.1.1. Zastosowanie lin
4.1.2. Budowa lin
4.1.3. Dobór i obliczanie wytrzymałości lin
4.1.4. Mocowanie lin
4.2. Bębny i krążki linowe
4.3. Koła jezdne i szyny
4.4. Haki i zblocza hakowe
4.5. Chwytaki
4.6. Chwytniki elektromagnetyczne
4.7. Sprzęgła
4.8. Zespoły hamulcowe
5. Stalowe konstrukcje nośne
5.1. Podstawy i podwozia żurawi wieżowych
5.1.1. Podstawy żurawi wieżowych
5.1.2. Podwozia żurawi wieżowych
5.2. Wieże
5.3. Wysięgniki
5.4. Ramy obrotowe
6. Mechanizmy
6.1. Wprowadzenie
6.2. Wciągarki
6.3. Mechanizmy jazdy
6.4. Mechanizmy wodzenia
6.5. Mechanizmy obrotu
6.6. Mechanizmy pomocnicze
6.6.1. Mechanizm teleskopowania wieży i samowspinania
6.6.2. Mechanizm bębna kablowego
6.6.3. Mechanizm montażu i demontażu przeciwwagi
6.6.4. Mechanizm podpór podstawy żurawia
6.6.5. Mechanizm składania wysięgnika i wieży
7. Napęd i sterowanie mechanizmów
7.1. Ogólna charakterystyka napędów i sterowań
7.2. Silniki i układy napędowe
7.2.1. Silniki asynchroniczne indukcyjne
7.2.2. Układy napędowe z silnikami asynchronicznymi i indukcyjnymi sprzęgłami oraz hamulcami na prądy wirowe
7.2.3. Układy napędowe z silnikami asynchronicznymi z regulacją częstotliwości
7.2.4. Silniki prądu stałego
7.2.5. Napęd elektryczno-hydrauliczny
7.3. Instalacje zasilające i łączniki zasilania
7.4. Układy sterownicze, obwody bezpieczeństwa i urządzenia sterownicze
7.5. Zabezpieczenia obwodów i silników elektrycznych
7.5.1. Zabezpieczenia zwarciowe
7.5.2. Zabezpieczenia przeciążeniowe
7.5.3. Zabezpieczenia zanikowe
7.6. Ochrona przeciwporażeniowa
7.6.1. Stopnie ochrony zapewnione przez obudowy (kod IP)
7.6.2. Klasy ochronności urządzeń elektrycznych
7.6.3. Oznaczenia przewodów oraz zacisków odbiorników
7.6.4. Schematy układów sieciowych uwzględniające zastosowany system uziemień
7.6.5. Rodzaje ochron przeciwporażeniowych
8. Urządzenia zabezpieczające
8.1. Urządzenia zabezpieczające żurawi wieżowych
8.2. Ogranicznik obciążenia
8.3. Wskaźniki
8.3.1. Wskaźnik wysięgu
8.3.2. Wskaźnik obciążenia
8.3.3. Wiatromierz (anemometr)
8.4. Ograniczniki ruchu
8.4.1. Ogranicznik wysokości podnoszenia
8.4.2. Ogranicznik głębokości opuszczania
8.4.3. Ogranicznik obrotu
8.4.4. Ogranicznik jazdy żurawia
8.4.5. Ogranicznik pochylenia wysięgnika
8.5. Urządzenia antykolizyjne
9. Kabiny i urządzenia sterownicze
10. Zawiesia i pomocniczy sprzęt przeładunkowy
11. Torowiska żurawi
11.1. Wiadomości ogólne
11.2. Podłoże gruntowe
11.3. Podsypka
11.4. Nawierzchnia torowa
11.5. Wyposażenie toru
11.6. Odbiór torowiska
12. Transport i montaż żurawi
12.1. Wprowadzenie
12.2. Transport żurawi
12.3. Ogólne zasady montażu (demontażu)
12.4. Przygotowanie miejsca montażu
12.5. Montaż żurawi wieżowych
12.5.1. Montaż żurawi wieżowych samomontujących
12.5.2. Montaż żurawi wieżowych montowanych z zespołów i części
12.6. Dokumentacja pomontażowa
13. Zasady eksploatacji żurawi
13.1. Służba eksploatacyjna
13.2. Instrukcja eksploatacji żurawi
13.3. Obowiązki i uprawnienia konserwatorów
13.4. Wymagania dotyczące eksploatacji żurawi
13.5. Szczególne warunki eksploatacji żurawi
13.5.1. Praca zespołowa dwóch żurawi
13.5.2. Transport ludzi w koszu zawieszonym na haku żurawia
13.5.3. Eksploatacja żurawi w pobliżu napowietrznych linii elektroenergetycznych
13.5.4. Sygnały porozumiewawcze w ruchu dźwignic
14. Obsługa żurawi
14.1. Ogólne zasady obsługi żurawi
14.1.1. Zadania, obowiązki i uprawnienia obsługujących żurawie
14.1.2. Przygotowanie żurawia do pracy
14.1.3. Zakres czynności w czasie pracy żurawia
14.1.4. Zakres czynności po zakończeniu pracy
14.2. Sterowanie mechanizmami żurawi
14.2.1. Wprowadzenie
14.2.2. Sterowanie mechaniczne
14.2.3. Sterowanie elektryczne
14.2.4. Sterowanie hydrauliczne
14.3. Sprawdzenie działania urządzeń zabezpieczających (urządzeń bezpieczeństwa)
14.3.1. Wstęp
14.3.2. Sprawdzanie działania ogranicznika obciążenia
14.3.3. Sprawdzanie ograniczników ruchów roboczych
14.3.4. Sprawdzanie działania wskaźnika udźwigu
14.3.5. Sprawdzanie działania urządzeń sterowniczych, blokady zerowej i przycisku STOP
14.3.6. Sprawdzanie zabezpieczeń przed skutkami zwarć i ochrony przeciwporażeniowej
14.4. Sprawdzanie działania hamulców
14.5. Przegląd i ocena zużycia lin
14.6. Sposoby pracy
14.6.1. Równoczesność wykonywania ruchów
14.6.2. Wygaszanie wahań ładunków
14.6.3. Podnoszenie słupów
14.6.4. Metody montażu budynków
14.7. Awarie żurawi
14.7.1. Wstęp
14.7.2. Awarie spowodowane przeciążeniem i nieprzestrzeganiem instrukcji obsługi
14.7.3. Awarie spowodowane niezadziałaniem ograniczników ruchów roboczych
14.7.4. Awarie spowodowane wykonywaniem nieprawidłowych ruchów
14.7.5. Awarie spowodowane wadliwym zawieszeniem ładunku
14.7.6. Nieszczęśliwe wypadki spowodowane zbliżeniem do linii wysokiego napięcia
15. Bezpieczeństwo i higiena pracy
15.1. Przepisy ogólne w zakresie bhp przy obsłudze żurawi
15.2. Organizacja służby bhp
Bibliografia
Literatura
Ważniejsze przepisy prawne
Ważniejsze normy
Prospekty