Eksploatacja podstawowej infrastruktury technicznej w zakładach produkcyjnych
search
  • Eksploatacja podstawowej infrastruktury technicznej w zakładach produkcyjnych

Eksploatacja podstawowej infrastruktury technicznej w zakładach produkcyjnych

72,00 zł
Brutto

Wydanie pierwsze, 2024 r.

Format B5, s. 268

Okładka kartonowa, kolorowa

ISBN 978-83-67635-10-3

Książka adresowana jest do osób odpowiedzialnych za eksploatację infrastruktury technicznej i utrzymanie ruchu w zakładach przemysłowych. Omówiono w niej najważniejsze rodzaje infrastruktury wystepującej w tych zakładach, zasady jej eksploatacji oraz wskazano akty prawne określające te zasady.

Koncepcja merytoryczna książki i jej redakcja: inż. Kazimierz Buczek

Autorzy: mgr. inż. Anna Kaczkowska, mgr inż. Łukasz Karamus, mgr inż. Waldemar Polko, mgr inż. Marian Sajnok,

mgr inż. Marek Wiktor Szelerski

Ilość

Spis treści:

Od Wydawcy

I. Obiekty budowlane (budynki i budowle)

Wstęp

1. Definicje podstawowych pojęć występujących w ustawie Prawo budowlane

2. Podstawowe obowiązki użytkowników obiektów budowlanych

2.1. Kontrola stanu technicznego

2.2. Przeglądy techniczne budynków wielkopowierzchniowych 

2.3. Przechowywanie dokumentacji i prowadzenie książki obiektu budowlanego

3. Nieprawidłowości w eksploatacji obiektu budowlanego

4. Zmiana sposobu użytkowania obiektu budowlanego

5. Katastrofa budowlana

6. Postanowienia zawarte w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury "Warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie"

7. Odpowiedzialnośc karna użytkownika obiektu budowlanego

Akty prawne

II. Eksploatacja sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych

1. Zasady eksploatacji wegług aktów prawnych

2. Eksploatacja urządzeń, sieci i instalacji elektroenergetycznych

3. Organizzacja prac niebezpiecznych przy urządzeniach elektroenergetycznych

4. Eksploatacja linii elektroenergetycznych niskiego napięcia, instalacji elektrycznych oraz urządzeń elektrycznych

5. Eksploatacja stacji i rozdzielni niskiego napięcia (nn) i wysokiego napięcia (wn)

6. Ogólne zasady prowadzenia racjonalnej gospodarki elektroenergetycznej

7. Ekploatacja instalacji piorunochronnych obiektów budowlanych

8. Odnawialne źródła energii (OZE) - elektrownie fotowoltaiczne

9. Odnawialne źródła energii (OZE) - elektrownie wiatrowe

Literatura

III. Eksploatacja urządzeń, sieci, instalacji cieplnych i sprężonego powietrza

1. Zasady eksploatacji według aktów prawnych

2. Eksploatacja urządzeń, sieci i instalacji energetycznych

3. Organizacja prac niebezpiecznych przy urządzeniach energetycznych

4. Eksploatacja kotłów wodncy

5. Eksploatacja kotłów parowych

6. Eksploatacja urządzeń wyposażenia kotłowni oraz sieci ciepłowniczych

7. Rodzaje paliw

8. Ograniczenie strat energii zawartej w paliwie

9. Eksploatacja sprężarek, sieci i instalacji sprężonego powietrza

Literatura

IV. Eksploatacja sieci, instalacji i urządzeń gazowych

1. Zasady eksploatacji w aktach prawnych

2. Eksploatacja urządzeń, sieci i instalacji gazowniczych

3. Organizacja prac niebezpiecznych przy sieciach, instalacjach i urządzeniach gazowniczych

4. Sieci, instalacje i urządzenia gazowe

5. Instalacje na gaz płynny

6. Odbiorniki paliw gazowych

Literatura

V. Eksploatacja maszyn i urządzeń

1. Wiadomości wstępne

2. Wymagania dla maszyn i urządzeń

3. Kwalifikacje pracowników SUR

4. Części zamienne i materiały eksploatacyjne

5. Tworzenie planów przeglądowych

6. Realizacja przeglądów

Literatura

VI. Urządzenia i instalacje objęte przepisami o dozorze technicznym

1. Urządzenia transportu bliskiego 

1.1. Urządzenia transportu bliskiego objęte przepisami o dozorze technicznym

1.2. Urządzenia do transportu towarów

1.3. Urządzenia do transportu osób

1.4. Dźwigi do transportu osób lub ładunków

1.5. Urządzenia mobilne do wykonywania prac z tych urządzeń

1.6. Wymagania kwalifikacyjne i zakres egzaminów osób obsługujących oraz konserwujących urządzenia transportu bliskiego

1.7. Utrzymanie w zdatności urządzeń transportu bliskiego

2. Kotły parowe i wodne, węzły cieplne, zbiorniki, rurociągi i pozostałe ważniejsze urządzenia techniczne objęte przepisami o dozorze technicznym

2.1. Kotły parowe i wodne

2.2. Rodzaje energii do zasilania kotłów parowych i wodnych

2.3. Formy dozoru technicznego i terminy badań kotłów parowych i wodnych wykonywane przez organy UDT

2.4. Węzły cieplne

2.5. Instalacje urządzeń węzła cieplnego

2.6. Zbiorniki

2.7. Rurociągi

2.8. Pozostałe ważniejsze urządzenia techniczne objęte przepisami o dozorze technicznym

2.9. Utrzymanie zdatności kotłów parowych i wodnych, węzłów cieplnych, zbiorników oraz rurociągów

Akty prawne

VII. Gospodarka wodno-ściekowa w zakładzie przemysłowym

1. Aktualny stan prawa polskiego w zakresie gospodarki wodno-ściekowej

2. Pozwolenia wodnoprawne

2.1. Działalność wymagająca uzyskania pozwolenia

2.2. Zakres pozwolenia wodnoprawnego

2.3. Okres obowiązywania pozwoleń wodnoprawnych

2.4. Konsekwencje wynikające z braku pozwolenia wodnoprawnego

3. Wymogi formalno-prawne dla przedsiębiorstw zbiorowego zaopatrzrenia w wodę i odprowadzania ścieków

3.1. Zezwolenie na prowadzenie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków

3.2. Regulaminy dostarczania wody i odprowadzania ścieków

3.3. Umowy o zaopatrzenie w wodę i odbiór ścieków

4. Pobór wody na cele przeznaczone do spożycia i cele przemysłowe

4.1. Strefy ochronne ujęć wody

4.2. Jakość wody przeznaczonej do spożycia

4.3. Monitoring i pomiary

4.3.1. Zakres monitoringu

4.3.2. Minimalna częstotliwość pobierania próbek wody

4.3.3. Badanie substancji promieniotwórczych w wodzie przeznaczonej do spożycia przez ludzi

5. Ścieki bytowe, komunalne i przemysłowe

5.1. Odprowadzanie ścieków bytowych i komunalnych do wód

5.2. Odprowadzanie oczyszczonych ścieków przemysłowych do wód

5.3. Odprowadzanie ścieków przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych

5.4. Zakres i częstotliwość pomiarów ilości i jakości odprowadzanych ścieków

6. Opłaty za pobór wody i odprowadzanie ścieków

6.1. Opłata za pobór wody

6.2. Opłata za wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi

6.3. Opłata za wody opadowe

7. Sprawozdawczość w zakresie wykonywanych pomiarów ilości i jakości pobieranych wód i odprowadzanych ścieków

Akty prawne

VIII. Współczesne strategie utrzymania ruchu

1. Wiadomości wstępne

2. Strategia reaktywna SUR

3. Strategia prewencyjna SUR

4. Strategia predykcyjna SUR

5. Strategia proaktywna SUR i ukierunkowana na niezawodność

6. Zestawenie strategii

Literatura