Egzamin kwalifikacyjny osób zajmujących się eksploatacją sieci, urządzeń i instalacji gazowych
search
  • Egzamin kwalifikacyjny osób zajmujących się eksploatacją sieci, urządzeń i instalacji gazowych

Egzamin kwalifikacyjny osób zajmujących się eksploatacją sieci, urządzeń i instalacji gazowych

70,00 zł
Brutto

Wydanie szóste zaktualizowane, 2023 r.

Format A5, s. 384

Okładka kartonowa, kolorowa

ISBN 978-83-65382-97-9

W książce przedstawiono w formie pytań i odpowiedzi podstawowe wiadomości o gazach i paliwach gazowych oraz zasadybudowy, działania i eksploatacji urządzeń i instalacji gazowych. Również w takiej formie podano wybrane fragmenty prawa energetycznego i przepisów wykonawczych, przepisów bhp, ppoż. oraz przepisów o dozorze technicznym.

Książka przeznaczona jest dla osób ubiegających się o uzyskanie świadectwa kwalifikacyjnego kategorii E, uprawniającego do eksploatacji urządzeń i instalacji energetycznych gazowych (3. grupa). Może być też wykorzystana przez osoby ubiegające się o uzyskanie świadectwa kwalifikacyjnego kategorii D (dozór nad eksploatacją).

Ilość

Spis treści

Wstęp

1. Prawo energetyczne i przepisy wykonawcze

1.1. Ustawa Prawo energetyczne

1.2. Przyłączanie podmiotów do sieci gazowych

1.3. Kwalifikacje osób zajmujących się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci gazowych

1.4. Eksploatacja urządzeń, instalacji i sieci gazowych

2. Podstawowe wiadomości o paliwach gazowych

2.1. Międzynarodowy układ jednostek miar SI

2.2. Podstawowe pojęcia i definicje

2.3. Podstawowe prawa gazowe

2.4. Główne składniki paliw gazowych

2.5. Gaz ziemny dostarczany odbiorcom z sieci rozdzielczej

2.6. Spalanie paliw gazowych

3. Otrzymywanie paliw gazowych

3.1. Gaz ziemny

3.2. Paliwa gazowe otrzymywane przez zgazowanie paliw stałych (gazy generatorowe)

3.3. Paliwa gazowe otrzymywane przez odgazowanie paliw stałych (gazy węglowe)

3.4. Gaz koksowniczy

3.5. Gaz wielkopiecowy

3.6. Gaz konwertorowy

3.7. Biogaz

3.8. Gaz płynny

4. Urządzenia do przetwarzania i uzdatniania paliw gazowych

4.1. Oczyszczanie i uzdatnianie gazu ziemnego

4.2. Odazotowanie gazu ziemnego

4.3. Konwersja gazu ziemnego

4.4. Oczyszczanie gazu wielkopiecowego

4.5. Oczyszczanie gazu koksowniczego

4.6. Mieszalnie gazów

5. Urządzenia do magazynowania paliw gazowych

6. Sieci, instalacje i urządzenia gazowe

6.1. Sieci gazowe przesyłowe i rozdzielcze

6.2. Stacje gazowe

6.3. Przemysłowe sieci i instalacje gazowe

6.4. Instalacje i urządzenia gazowe

7. Instalacje na gaz płynny

7.1. Wiadomości ogólne

7.2. Instalacje na gaz płynny zasilane z butli

7.3. Instalacje zbiornikowe gazu płynnego

7.4. Rozlewnie gazu płynnego

7.5. Zastosowanie gazu płynnego LPG do napędu silników spalinowych. Stacje autogazu

7.5.1. Warunki techniczne i usytuowanie stacji autogazu

7.5.2. Instalacja do tankowania pojazdów samochodowych

7.5.3. Samochodowa instalacja gazu płynnego

8. Przemysłowe odbiorniki paliw gazowych

8.1. Palniki gazowe – budowa i działanie, klasyfikacja, konstrukcje

8.2. Piece przemysłowe

8.2.1. Przegląd typowych konstrukcji

8.2.2. Materiały stosowane w budowie pieców

8.2.3. Rekuperatory i regeneratory – budowa i zastosowanie

8.2.4. Eksploatacja pieców przemysłowych

9. Kotły opalane paliwem gazowym

9.1. Wiadomości ogólne

9.2. Budowa kotłów

9.3. Palniki

9.4. Urządzenia zabezpieczające

9.5. Instalacje odprowadzania spalin z kotła

9.6. Kotłownie

9.7. Eksploatacja kotłów

9.7.1. Wiadomości ogólne

9.7.2. Woda do zasilania kotłów

10. Turbiny gazowe

11. Aparatura kontrolno-pomiarowa

11.1. Wiadomości ogólne

11.2. Pomiar temperatury

11.3. Pomiar ciśnienia

11.4. Pomiary natężenia przepływu

11.5. Pomiar wilgotności i punktu rosy

11.6. Analiza składu gazów i spalin

11.7. Podstawowe zasady automatycznej regulacji

12. Bezpieczeństwo i higiena pracy

12.1. Wiadomości ogólne

12.2. Podstawowe warunki bezpiecznej pracy przy urządzeniach i instalacjach gazowych

12.3. Barwy i znaki bezpieczeństwa

12.4. Przepisy o dozorze technicznym

12.5. Bezpieczeństwo w warunkach zagrożenia zatruciem i wybuchem

12.6. Bezpieczeństwo pracy przy eksploatacji urządzeń znajdujących się pod zwiększonym ciśnieniem

13. Ochrona przeciwpożarowa

14. Podstawowe zasady udzielania pierwszej pomocy

Literatura i akty prawne

Literatura

Akty prawne