Opiekun osoby w podeszłym wieku, przewlekle chorej lub niedołężnej
search
  • Opiekun osoby w podeszłym wieku, przewlekle chorej lub niedołężnej

Opiekun osoby w podeszłym wieku, przewlekle chorej lub niedołężnej

64,00 zł
Brutto

Wydanie drugie zaktualizwoane, 2022 r.

Format A5, s. 343

Okładka kartonowa, kolorowa

ISBN 978-83-65382-87-0

W książce przedstawiono w sposób uproszczony i przystępny wiadomości teoretyczne oraz sposoby zaspokajania podstawowych potrzeb życiowych osoby podopiecznej z uwzględnieniem opieki domowej. Książka adresowana jest do osób wykonujących zawód opiekuna medycznego, lecz może być także cenną pomocą dla sprawujących w rodzinie opiekę nad osobą w podeszłym wieku, przewlekle chorą lub niedołężną.

Redakcja naukowa: dr hab. n. med. Marek Krzystanek

Aktualizacji dokonała:

lek. internista, geriatra Katarzyna Antoniak-Sobczak

Ilość

Spis treści:

Przedmowa 

1. Charakterystyka zawodu 

1.1. Rola opiekuna medycznego w zespole opiekuńczo­terapeutycznym 

1.2. Cechy dobrego opiekuna 

1.3. Prawidłowy ubiór 

1.4. Doskonalenie swoich umiejętności 

2. Podstawy teoretyczne 

2.1. Elementy psychologii 

2.1.1. Indywidualny cykl życia człowieka 

2.1.2. Opiekun w sytuacji trudnej 

2.1.3. Wypalenie zawodowe w pracy opiekuna 

2.1.4. Stres i metody relaksacji 

2.2. Elementy polityki społecznej 

2.2.1. Organizacja polityki społecznej w Polsce 

2.2.2. Cele i zadania 

2.2.3. Instrumenty polityki społecznej 

2.2.4. Formy pomocy społecznej 

2.3. Elementy prawa 

2.3. l. Świadoma zgoda podopiecznego 

2.3.2. Ubezwłasnowolnienie, ustanowienie opiekuna prawnego 

2.3.3. Wniosek o przymusowe leczenie 

2.3.4. Wybrane aspekty ustawy o ochronie zdrowia psychicznego

3. Zmiany organizmu człowieka związane z procesem starzenia się 

3.1. Zmiany somatyczne 

3.2. Zmiany psychiczne 

3.3. Zespoły geriatryczne

3.4. Problemy związane z leczeniem

4. Metodyka pracy z podopiecznym 

4.1. Nawiązanie więzi z podopiecznym. 

4.1.1. Metody skutecznej komunikacji z podopiecznym 

4.l.2. Metody komunikacji z chorym cierpiącym na zaburzenia mowy, wzroku, słuchu, niepełnosprawnym intelektualnie 

4.1.3. Zasady skutecznej komunikacji z rodziną 

4.2. Ocena stanu ogólnego podopiecznego 

4.2.1. Pomiar podstawowych parametrów życiowych 

4.2.2. Ocena stanu psychicznego 

4.2.3. Ocena samodzielności pacjenta 

4.2.4. Dokumentowanie wyników 

4.3. Planowanie opieki 

4.3.1. Etapy procesu pielęgnowania 

4.3.2. Modele opieki 

4.3.3. Ustalenie ramowego programu opieki 

4.3.4. Przykładowy plan opieki 

4.4. Hospitalizacja podopiecznego. Rola opiekuna medycznego 

4.4.1. Wpływ hospitalizacji na stan ogólny podopiecznego 

4.4.2. Karta praw pacjenta . 

4.4.3. Przyjęcie roli pacjenta. 

5. Zaspokojenie podstawowych potrzeb życiowych 

5.1. Piramida potrzeb życiowych 

5.2. Potrzeba odżywiania 

5.2.1. Podział składników odżywczych 

5.2.2. Zapotrzebowanie energetyczne organizmu 

5.2.3. Ocena stopnia odżywienia 

5.2.4. Piramida żywienia 

5.2.5. Dietoterapia 

5.2.6. Żywienie przez sondę 

5.2.7. Płynoterapia 

5.3. Potrzeba wydalania 

5.3.1. Wydalanie moczu 

5.3.2. Wydalanie stolca 

5.3.3. Stomia 

5.3.4. Środki chłonące mocz 

5.3.5. Cewnik moczowy 

5.3.6. Asysta przy oddawaniu moczu, stolca 

5.4. Potrzeba termoregulacji 

5.4.1. Optymalna temperatura otoczenia 

5.5. Potrzeba oddychania 

5.5.1. Tlenoterapia bierna 

5.5.2. Tracheostomia i jej pielęgnacja 

5.6. Potrzeba zachowania czystości 

5.6.1. Zabiegi higieniczne i pielęgnacyjne 

5.7. Potrzeba ruchu i aktywności fizycznej 

5.7.1. Upadki i złamania 

5.7.2. Zaniki mięśniowe 

5.7.3. Odleżyny 

5.7.4. Zapalenie płuc 

5.7.5. Zakrzepica żył głębokich kończyn dolnych 

5.8. Potrzeby psychiczne i społeczne podopiecznego 

5.8.1. Aktywność i jej cele 

5.8.2. Organizacja czasu wolnego 

5.8.3. Terapia zajęciowa 

5.8.4. Hobby i jego wpływ na życie 

5.8.5. Odwiedziny 

6. Domowa opieka nad osobą przewlekle chorą i niesamodzielną 

6. l. Proces pielęgnowania podopiecznego w chorobie nowotworowej 

6.2. Proces pielęgnowania podopiecznego ze schorzeniami układu krążenia 

6.3. Proces pielęgnowania podopiecznego ze schorzeniami układu nerwowego 

6.3.1. Udar mózgu 

6.3.2. Choroba Parkinsona 

6.3.3. Zespół otępienny 

6.3.4. Syndrom zachodzącego słońca 

6.4. Proces pielęgnowania podopiecznego ze schorzeniami układu ruchu 

6.4.1. Choroba zwyrodnieniowa stawów 

6.4.2. Reumatoidalne zapalenie stawów (RZS) 

6.4.3. Amputacja kończyny 

6.5. Proces pielęgnowania podopiecznego ze schorzeniami układu oddechowego 

6.5.1. Astma oskrzelowa 

6.5.2. Przewlekła obturacyjna choroba płuc (POChP) 

6.6. Proces pielęgnowania podopiecznego z cukrzycą 

6.7. Zasady przenoszenia pacjenta 

6.8. Poruszanie się pacjenta przy użyciu sprzętu wspomagającego 

6.9. Zaopatrzenie w środki pomocnicze – zasady refundacji 

7. Domowa opieka nad umierającym 

7. l. Rola opiekuna medycznego u kresu życia podopiecznego 

7.2. Postępowanie w stanie zagrożenia życia – Basic Life Support 

7.3. Porządkowanie spraw osobistych podopiecznego 1 

8. Zapobieganie zakażeniom 

8.1. Podstawowe pojęcia 

8.2. Techniki mycia rąk 

8.3. Środki ochrony indywidualnej 

8.4. Postępowanie po ekspozycji na materiał zakaźny 

8.5. Utylizacja odpadów 

8.6. Preparaty do dezynfekcji 

Piśmiennictwo