Eksploatacja Stacji LPG
search
  • Eksploatacja Stacji LPG

Eksploatacja Stacji LPG

35,00 zł
Brutto
Wydanie trzecie, 2017 r.
Format A5, s. 160
Okładka kartonowa, kolorowa
ISBN 978-83-65382-08-5

W książce zostały zawarte wiadomości niezbędne dla osób zajmujących się eksploatacją stacji LPG zgodnie ze stanem prawnym na 30.09.2016 r.
Ilość

Spis treści:
1. Wstęp
2. Podstawowe wiadomości o gazach
2.1. Klasyfikacja
2.2. Gazy palne
2.3. Międzynarodowy układ jednostek miar SI
3. Ogólne wiadomości o gazie płynnym
3.1. Wprowadzenie
3.2. Właściwości fizykochemiczne gazu płynnego
3.2.1. Ciepło spalania i wartość opałowa
3.2.2. Gęstość właściwa w fazie ciekłej i gazowej
3.2.3. Barwa, zapach i toksyczność
3.2.4. Granice zapalności i wybuchowości
3.2.5. Ciśnienie (prężność) par nasyconych
3.2.6. Ciepło parowania i temperatura parowania
3.2.7. Objętość fazy ciekłej i fazy gazowej
3.2.8. Skraplanie gazu płynnego
3.2.9. Rozszerzalność w stanie skroplonym
3.2.10. Temperatura zapłonu i temperatura samozapłonu
3.2.11. Spalanie gazu płynnego
3.3. Przepisy dotyczące gazu płynnego (LPG)
3.3.1. Wymagania jakościowe dla gazu skroplonego (LPG)
3.3.2. Pobieranie próbek gazu skroplonego (LPG)
3.3.3. Ograniczenia sprzedaży gazu płynnego (LPG)
3.3.4. Tworzenie i utrzymywanie zapasów obowiązkowych gazu płynnego (LPG)
3.3.5. Przepisy karne
4. Stacja LPG
4.1. Dokumenty konieczne do wybudowania stacji LPG
4.2. Koncesje
4.3. Warunki techniczne i usytuowanie stacji
4.4. Budowa stacji
4.4.1. Zbiorniki magazynowe
4.4.2. Armatura zbiorników
4.4.3. Instalacja stacji
4.4.4. Pompy na stacjach LPG
4.4.5. Odmierzacz gazu (dystrybutor)
4.5. Instalacja zbiornikowa w samochodzie
5. Transport gazu skroplonego (LPG)
5.1. Transport towarów niebezpiecznych
5.2. Klasyfikacja i oznakowanie towarów niebezpiecznych
5.3. Pojazdy do przewozu gazu skroplonego (LPG)
5.3.1. Cysterny
5.3.2. Oznakowanie pojazdów z cysterną
5.4. Wyposażenie, ruch i obsługa pojazdów przewożących materiały niebezpieczne
6. Obsługa instalacji do napełniania zbiorników samochodowych gazem skroplonym (LPG)
6.1. Podstawowe dokumenty do prowadzenia stacji LPG
6.2. Kwalifikacje osób obsługujących instalację LPG
6.3. Przyjmowanie gazu skroplonego (LPG) do zbiorników magazynowych stacji
6.4. Przygotowanie instalacji do napełniania gazem skroplonym (LPG) zbiorników w samochodach
6.5. Napełnianie zbiornika samochodowego gazem skroplonym (LPG)
6.6. Przygotowanie do przerwy w pracy stacji LPG lub zmiany obsługi
6.7. Postępowanie w przypadkach niesprawności instalacji w stacji LPG
6.8. Samoobsługa na stacjach LPG
7. Bezpieczeństwo i higiena pracy
7.1. Wiadomości ogólne
7.2. Bezpieczeństwo pracy przy urządzeniach i instalacjach energetycznych
7.3. Przepisy o dozorze technicznym
7.4. Zagrożenia przy użytkowaniu instalacji z gazem skroplonym (LPG)
8. Ochrona przeciwpożarowa
8.1. Wiadomości ogólne
8.2. Przyczyny pożaru
8.3. Sprzęt gaśniczy
8.4. Ochrona przed wybuchem
9. Bezpieczeństwo i higiena pracy oraz ochrona przeciwpożarowa w stacji LPG
10. Podstawowe zasady udzielania pierwszej pomocy
Słownik definicji i pojęć
Wykaz norm i literatury
A. Akty prawne
N. Normy
L. Literatura