Palownice i kafary. Budowa, eksploatacja, technologia robót
search
  • Palownice i kafary. Budowa, eksploatacja, technologia robót

Palownice i kafary. Budowa, eksploatacja, technologia robót

40,00 zł
Brutto
Wydanie pierwsze, 2017r.
Format A5, s. 184
Okładka kartonowa, kolorowa
ISBN 978-83-65382-22-1
Ilość

Spis treści:
Wstęp
1. Wymagania kwalifikacyjne wobec operatorów palownic i kafarów
2. Ogólna budowa i charakterystyka techniczna wybranych palownic i kafarów
2.1. Nazwy i określenia maszyn i urządzeń do palowania
2.2. Ogólna charakterystyka wybranych zespołów palownic i kafarów
2.3. Palownice
2.3.1. Ogólna budowa i charakterystyka wybranych palownic
2.3.1.1. Palownica LRB 125 firmy Liebherr
2.3.1.2. Palownica dwudrogowa-typ PD 2500 firmy PIW "Wamet" Sp. z o.o.
2.4. Kafary
2.4.1. Ogólna budowa i charakterystyka wybranych kafarów
2.4.1.1. Kafar gąsienicowy do barier ochronnych-typ KB-3G firmy PIW "Wamet" Sp. z o.o.
2.4.1.2. Kafar kolejowy na podwoziu żurawia EDK 80/3-typ KK-2750 firmy PIW "Wamet" Sp. z o.o.
3. Eksploatacja palownic i kafarów
3.1. Podstawowe pojęcia z zakresu eksploatacji
3.2. Podstawowe materiały eksploatacyjne i ich funkcje
3.2.1. Paliwa
3.2.2. Oleje silnikowe
3.2.3. Oleje hydrauliczne
3.2.34. Oleje przekładniowe
3.2.5. Płyny chłodzące
3.3. Układy centralnego smarowania
3.4. Rodzaje obsług technicznych i ich zakresy
3.4.1. Obsługa techniczna codzienna
3.4.1.1. Przykład 1: Palownica LRB 125 firmy Liebherr
3.4.1.2. Przykład 2: Kafar gąsienicowy typ: KB-3G firmy PIW "Wamet" Sp. z o.o.
3.4.2. Obsługa techniczna okresowa
3.4.3. Obsługa techniczna sezonowa
3.4.4. Obsługa techniczna transportowa
3.4.5. Obsługa techniczna magazynowa
3.4.6. Obsługa techniczna w okresie docierania
3.5. Obsługa elementów instalacji elektrycznej
3.5.1. Obsługa akumulatora elektrycznego
3.5.2. Obsługa alternatora
3.5.3. Obsługa rozrusznika elektrycznego
3.6. Obsługa silnika wysokoprężnego
3.6.1. Czynności obsługowe przed uruchomieniem silnika spalinowego
3.6.2. Obsługa układu zasilania
3.6.3. Obsługa układu chłodzenia
3.6.4. Obsługa układu smarowania
3.6.5. Obsługa filtra powietrza
3.6.6. Obsługa silnika wysokoprężnego z turbodoładowaniem
3.7. Obsługa układów hydraulicznych
3.8. Eksploatacja palownic i kafarów w okresie zimowym
3.9. Instrukcja obsługi i użytkowania
3.10. Książka pracy maszyny/urządzenia
4. Technologia robót
4.1. Pojęcie gruntu budowlanego i podłoża budowlanego
4.2. Ogólna klasyfikacja gruntów budowlanych oraz pojęcia związane z gruntami
4.3. Podział gruntów ze względu na specyfikę i stopień urabiania dla celów robót palowych
4.4. Cechy fizyczne gruntów
4.5. Rozpoznanie gruntów w miejscu wykonywania prac
4.6. Podstawowe pojęcia związane z procesami budowlanymi
4.7. Przygotowanie placu budowy do prowadzenia robót budowlanych
4.7.1. Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (BIOZ)
4.7.2. Instrukcja bezpiecznego wykonywania robót (IBWR)
4.8. Ogólna charakterystyka, podział oraz zastosowanie pali i fundamentów palowych
4.8.1. Klasyfikacja i podział pali
4.8.2. Podział i zastosowanie fundamentów palowych
4.9. Technologie wykonywania pali
4.10. Techniki pracy palownicą LRB 125 firmy Liebherr (przykład 1)
4.11. Techniki pracy palownicą dwudrogową PD-2500 firmy PIW "Wamet" Sp. z o.o. (przykład 2)
4.12. Techniki pracy kafarem gąsienicowym KB3-G firmy PIW "Wamet" Sp. z o.o.
(przykład 1)
4.13. Techniki pracy kafarem KK3000 firmy PIW "Wamet" Sp. z o.o. (przykład 2)
4.14. Wydajność eksploatacyjna
5. Ogólne zasady bezpiecznej pracy palownicami i kafarami
5.1. Zakres odpowiedzialności osób uczestniczących przy obsłudze i eksploatacji palownic i kafarów
5.2. Środki ochrony indywidualnej
5.3. Podstawowe zasady higieny pracy
5.3.1. Zmęczenie fizyczne i psychiczne oraz objawy je charakteryzujące
5.3.2. Oświetlenie miejsca pracy
5.3.3. Czynniki szkodliwe dla zdrowia pracownika
5.4. Bezpieczeństwo użytkowania palownic i kafarów
5.4.1. Bezpieczeństwo przy użytkowaniu i obsłudze urządzeń elektrycznych
5.4.2. Bezpieczeństwo przy użytkowaniu i obsłudze silników spalinowych
5.4.3. Bezpieczeństwo przy użytkowaniu i obsłudze układów hydraulicznych
5.4.4. Zasady bhp przy transporcie maszyn
5.4.5. Zasady bhp przy pracy maszynami w okresie zimowym
5.4.6. Użytkowanie palownic i kafarów zgodnie z przeznaczeniem
5.4.7. Użytkowanie palownic i kafarów niezgodnie z przeznaczeniem (z przewidywanym nieprawidłowym zastosowaniem)
5.4.8. Obszar (strefa) niebezpieczny podczas pracy palownicami i kafarami
5.4.9. Zasady bhp podczas pracy palownicami i kafarami
5.4.10. Zasady bhp podczas pracy w pobliżu napowietrznych linii elektroenergetycznych
5.5. Ochrona przeciwpożarowa
5.6. Zasady ogólne udzielania pierwszej pomocy
Literatura
P. Sosiński