Operator żurawi samojezdnych

46,00 zł
Brutto
Wydanie trzecie, 2018 r.
Format A5, s. 207
Okładka kartonowa, kolorowa
ISBN 978-83-65382-30-6

Książka jest przeznaczona przede wszystkim dla soób ubiegających się o uzyskanie uprawnień do obsługi żurawi oraz dla osób zajmujących się ich eksploatacją.
Książka pomyślana została jako pomoc dla słuchaczy odpowiednich kursów kwalifikacyjnych, jak również dla operatorów podwyższających swoje kwalifikacje w ramach posiadanych uprawnień.
W niniejszym trzecim wydaniu uwgzlędniono zmiany jakie zaistniały w przepisach i normach po 2004 roku, to jest po ukazaniu się poprzedniego wydania.
Zdjęcie na pierwszej stronie okładki przedstawia żuraw samojezdny teleskopowy o udźwigu 50t-fot. B. Bajorski

Aktualizacji dokonał mgr inż. Waldemar Polko
Ilość

Spis treści:
Wstęp
1. Dozór techniczny nad żurawiami
1.1. Wybrane zagadnienia dotyczące dozoru technicznego
2. Zgłoszenie żurawia do rejestracji. Badania odbiorcze
2.1. Skreślenie żurawia z ewidencji oddziału UDT
3. Wiadomości ogólne o żurawiach
3.1. Definicja żurawia
3.2. Klasyfikacja żurawi
3.3. Rodzaje żurawi
3.4. Podział żurawi samojezdnych
3.4.1. Żuraw drogowy
3.4.2. Żuraw drogowo-terenowy
3.4.3. Żuraw placowy
3.4.4. Żuraw terenowy
3.4.5. Żuraw z wysięgnikiem o stałej długości
3.4.6. Żuraw z wysięgnikiem teleskopowym
3.4.7. Żuraw z wysięgnikiem rozsuwnym
3.5. Parametry techniczne żurawi
3.5.1. Maksymalny udźwig żurawia
3.5.2. Moment udźwigu żurawia
3.5.3. Wysięg żurawia
3.5.4. Wysięgnik żurawia
3.5.5. Wysokość podnoszenia
3.5.6. Głębokość opuszczania
3.5.7. Kąt obrotu żurawia
3.5.8. Prędkość ruchów roboczych żurawia
3.5.9. Pokonywanie wzniesień przez żuraw
3.5.10. Masa własna dźwignicy G i masa eksploatacyjna Ge wg normy PN-85/M-45004
4. Grupa klasyfikacyjna żurawi
4.1. Grupa klasyfikacyjna mechanizmów wg normy PN-ISO 4301-1:1998
5. Stateczność żurawia
5.1. Przeciążenie żurawia
5.2. Moment wywracajcy Mw wg normy PN-85/M-45004
5.3. Charakterystyka udźwigu żurawia wg normy PN-85/M-45004
5.4. Pole pracy żurawia
6. Elementy żurawi
6.1. Liny stalowe
6.1.1. Materiały stosowane do produkcji lin stalowych
6.1.2. Budowa i klasyfikacja lin stalowych
6.1.3. Kryteria oceny zużycia lin stalowych
6.1.4. Zużycie zewnętrzne lin stalowych
6.1.5. Deformacja lin wg PN-M-80255:1990
6.1.6. Zamocowanie końców lin stalowych do konstrukcji
6.1.7. Zamocowanie końców lin od strony bębna
6.2. Haki ładunkowe
6.2.1. Budowa haka
6.2.2. Rodzaje zużycia haków
6.3. Zblocza hakowe
6.4. Krążki linowe
6.5. Bębny linowe
7. Mechanizmy żurawi
7.1. Mechanizm podnoszenia
7.2. Mechanizm obrotu
7.3. Mechanizm pochylenia wysięgnika
7.4. Mechanizm teleskopowania wysięgnika
8. Usytuowanie żurawia na stanowisku roboczym
8.1. Tolerancje wymiarowe na tymczasowych stanowiskach pracy żurawia
9. Eksploatacja żurawi
9.1. Obowiązki operatora żurawia przed rozpoczęciem pracy
9.2. Ogólne zasady bezpiecznej eksploatacji żurawi
9.3. Sytuacje, w których należy przerwać pracę żurawia
9.4. Warunki wykluczające pracę żurawiem
9.5. Zasady kojarzenia rychów roboczych żurawia
9.6. Obowiązki operatora żurawia podczas sterowania mechanizmami żurawia
9.7. Przygotowanie stanowiska pracy żurawia
10. Zawiesia linowe
10.1 Wprowadzenie
10.2. Konstrukcja zawiesi
10.3. Dopuszczalne obiążenie robocze (DOR)
10.4. Użytkowanie zawiesi linowych
10.5. Znakowanie zawiesi linowych
10.6. Kontrole i konserwacja zawiesi
10.6.1. Kontrole bieżące
10.6.2. Kontrole okresowe
10.6.3. Konserwacja zawiesia
11. Zawiesia łańcuchowe
11.1. Łańcuchy ogniwowe
11.2. Konstrukcje i DOR zawiesi łańcuchowych
11.3. Użytkowanie zawiesi łańcuchowych
11.4. Znakowanie zawiesi łańcuchowych
11.5. KOntrole zawiesi łańcuchowych
12. Technologia robót żurawiem
12.1. Praca dwoma żurawiami
12.2. Jazda żurawia z ładunkiem
12.3. Stawianie żurawiem słupów
12.3.1. Metoda wagi
12.3.2. Metoda poślizgu
12.4. Dostawianie ładunków
12.5. Transport ludzi w koszu
13. Zagrożenia pracy żurawia
14. Rodzaje zabezpieczeń żurawi
14.1. Ograniczniki ruchu
14.2. Ograniczniki obciążenia
14.3. Zabezpieczenie elektryczne żurawia
14.4. Zabezpieczenia hydrauliczne żurawi
14.5. Wyposażenie ochronne żurawia
14.5.1. Tarcze oprowe kół żurawia
14.5.2. Wskaźnik udźwigu żurawia
14.5.3. Wskaźnik pochylenia żurawia
14.6. Automatyczne urządzenia zabezpieczające żuraw przed zbliżeniem do napowietrznych linii elektroenergetycznych
14.7. Wiatromierze
14.8. Sygnalizacja ostrzegawcza
14.9. Wymagania dotyczące doboru urządzeń zabezpieczających dla żurawi samojezdnych
wg PN-ISO-10245-2:2002
Literatura