Kosztorysowanie w budownictwie
search
  • Kosztorysowanie w budownictwie

Kosztorysowanie w budownictwie

53,00 zł
Brutto

Wydanie trzecie zaktualizowane, 2021 r.

Format A5, s. 188

Okładka kartonowa, kolorowa

ISBN 978-83-65382-79-5

W książce omówiono zasady sporządzania kosztorysów jako elementu procesu inwestycyjnego oraz obszernie omówiono sam proces inwestycyjny z uwzględnieniem przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (z późniejszymi zmianami).

Książka jest przeznaczona dla osób uczestniczących w kursach z zakresu kosztorysowania robót budowlanych, jak i dla osób z wykształceniem budowlanym chcących odświeżyć wiedzę w tym zakresie nabytą w trakcie nauki zawodu w szkole.

Aktualizacji dokonał inż. Grzegorz Pyteraf

Ilość

Spis treści: 

Wstęp

1. Rodzaje kosztorysów 

1.1. Kosztorys inwestorski 

1.2. Kosztorys ofertowy 

1.3. Kosztorys zamienny 

1.4. Kosztorys powykonawczy 

2. Rodzaje kalkulacji kosztorysowej 

2.1. Kalkulacja uproszczona 

2.2. Kalkulacja szczegółowa 

3. Przedmiot zamówienia na roboty budowlane w zamówieniach publicznych 

3.1. Wspólny Słownik Zamówień 

3.2. Dokumentacja projektowa 

3.3. Przedmiar robót 

3.4. Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych 

3.5. Program funkcjonalno-użytkowy 

4. Wartość zamówienia na roboty budowlane w zamówieniach publicznych 

4.1. Kategorie zamówień 

4.2. Rozporządzenie w sprawie kalkulacji robót budowlanych 

4.2.1. Kosztorys inwestorski w zamówieniach publicznych 

4.2.2. Planowane koszty robót budowlanych 

4.2.3. Planowane koszty prac projektowych 

5. Baza normatywna 

6. Baza cenowa 

6.1. Publikacje wydawnictwa Orgbud-Serwis 

6.2. Publikacje wydawnictwa „Promocja” w systemie SEKOCENBUD 

6.3. INTERCENBUD 

7. Wynagrodzenie w umowach o roboty budowlane 

7.1. Zmiana wynagrodzenia w umowie o roboty budowlane w zamówieniach publicznych

8. Komputerowe wspomaganie kosztorysowania 

8.1. NORMA PRO 

8.2. RODOS 

8.3. ZUZIA zastąpiony przez BIMestiMate

8.4. WINBUD PROF 

8.5. e-KOSZTORYS 

9. Proces inwestycyjny 

9.1. Fazy procesu inwestycyjnego 

9.1.1. Faza przedinwestycyjna 

9.1.2. Faza inwestycyjna 

10. Analizy kosztów w procesie inwestycyjnym 

11. Zlecanie robót budowlanych 

11.1. Rynek budowlany 

11.2. Sytuacja rynkowa 

11.3. Formy zlecania robót 

11.3.1. Rodzaje, zakres stosowania 

11.3.2. Tryb bezprzetargowy (negocjacyjny) 

11.3.3. Tryb przetargowy 

11.4. Procedura przetargowa 

11.4.1. Przetarg nieograniczony 

11.4.2. Przetarg ograniczony 

11.4.3. Negocjacje z ogłoszeniem 

11.4.4. Dialog konkurencyjny 

11.4.5. Partnerstwo innowacyjne

11.4.6. Negocjacje bez ogłoszenia 

11.4.7. Zamówienie z wolnej ręki 

11.5. Spisanie umowy 

11.6. Rozliczenie robót 

12. Podstawy prawne 

13. Załączniki 

    Załącznik nr 1

    Załącznik nr 2

T. Laurowski