Recyklery, remontery, skrapiarki. Poradnik operatora
search
  • Recyklery, remontery, skrapiarki. Poradnik operatora

Recyklery, remontery, skrapiarki. Poradnik operatora

43,00 zł
Brutto
Wydanie pierwsze, 2015r.
Format A5, s. 198
Okładka kartonowa, kolorowa
ISBN 978-83-62760-55-8


W książce przedstawiono wymagania kwalifikacyjne, jakie powinni spełniać kandydaci na operatorów recyklerów, remonterów i skrapiarek. Omówiono budowę tych maszyn roboczych, zasady eksploatacji, technologię robót oraz zasady bhp.
Książka jest przeznaczona dla kandydatów na operatorów recyklerów, remonterów i skrapiarek oraz dla innych osób związanych z ich eksploatacją.
Ilość

Spis treści:
Wstęp
1. Wymagania kwalifikacyjne wobec operatorów recyklerów, remonterów i skrapiarek
2. Ogólna klasyfikacja maszyn do robót drogowych
3. Ogólna charakterystyka i budowa wybranych recyklerów
3.1. Podział, przeznaczenie i zalety zastosowań recyklerów
3.2. Podstawowe wielkości charakteryzujące recyklery
3.3. Charakterystyka techniczna wybranych recyklerów
3.3.1. Istota działania i wyposażenie recyklerów
3.3.2. Charakterystyka techniczna recyklera MPA-1200 firmy Promad
4. Ogólna charakterystyka i budowa wybranych remonterów
4.1. Podział, przeznaczenie i zalety zastosowań remonterów
4.2. Podstawowe wielkości charakteryzujące remontery
4.3. Charakterystyka techniczna wybranych remonterów
4.3.1. Istota działania i wyposażenie remonterów
4.3.2. Charakterystyka techniczna remontera drogowego UR-04 firmy Promad
5. Ogólna charakterystyka i budowa wybranych skrapiarek
5.1. Podział, przeznaczenie i zalety zastosowań skrapiarek
5.2. Podstawowe wielkości charakteryzujące skrapiarki
5.3. Charakterystyka techniczna wybranych skrapiarek
5.3.1. Istota działania i wyposażenie skrapiarek
5.3.2. Charakterystyka techniczna skrapiarki SKN-500 firmy Promad
6. Eksploatacja recyklerów, remonterów i skrapiarek
6.1. Podstawowe zagadnienia z zakresu eksploatacji
6.2. Materiały eksploatacyjne i ich funkcje
6.2.1. Paliwa
6.2.2. Oleje silnikowe
6.2.3. Oleje hydrauliczne
6.2.4. Oleje przekładniowe
6.2.5. Oleje sprężarkowe
6.2.6. Płyny chłodzące
6.2.7. Płyny hamulcowe
6.3. Rodzaje obsług technicznych i ich zakresy
6.3.1. Obsługa techniczna codzienna
6.3.2. Obsługa techniczna okresowa
6.3.3. Obsługa techniczna sezonowa
6.3.4. Obsługa techniczna transportowa
6.3.5. Obsługa techniczna magazynowa
6.3.6. Obsługa techniczna w okresie docierania
6.4. Dokumentacja techniczno-ruchowa
6.5. Oznaczenie CE i deklaracja zgodności WE
6.6. Obsługa elementów instalacji elektrycznej
6.6.1. Obsługa akumulatora
6.6.2. Obsługa świec zapłonowych w układzie zapłonowym iskrownikowym
6.6.3. Obsługa alternatora
6.6.4. Obsługa rozrusznika elektrycznego
6.7. Obsługa silnika spalinowego
6.7.1. Czynności obsługowe przed uruchomieniem silnika spalinowego
6.7.2. Obsługa układu zasilania
6.7.3. Obsługa układu chłodzenia
6.7.4. Obsługa układu smarowania
6.7.5. Obsługa filtra powietrza
6.7.6. Postępowanie przy uruchamianiu i wyłączaniu silnika wysokoprężnego z turbodoładowaniem
6.8. Obsługa układów hydraulicznych i pneumatycznych
6.9. Eksploatacja recyklerów, remonterów i skrapiarek w okresie zimowym
6.10. Podstawowe niedomagania i sposoby usuwania usterek
6.10.1. Recyklery
6.10.2. Remontery
6.10.3. Skrapiarki
7. Technologia robót
7.1. Ogólne zasady prowadzenia robót w pasie drogowym, ich oznakowanie i zabezpieczenie
7.1.1. Informacje wstępne i podstawowe definicje
7.1.2. Projekt organizacji ruchu przy prowadzeniu robót w pasie drogowym
7.1.3. Zabezpieczenie i oznakowanie robót prowadzonych w pasie drogowym
7.1.4. Oznakowanie maszyn wykonujących szybko postępujące roboty w pasie drogowym
7.1.5. Zasady prowadzenia robót w pasie drogowym
7.2. Podstawowe wiadomości o bitumicznych nawierzchniach drogowych
7.3. Podstawowe wiadomości o destrukcie asfaltowym i jego zastosowaniu przy remoncie dróg
7.4. Typowe uszkodzenia drogowych nawierzchni bitumicznych
7.4.1. Podstawowe pojęcia
7.4.2. Typowe uszkodzenia drogowych nawierzchni bitumicznych
7.5. Powierzchniowe utrwalanie nawierzchni drogowych
7.6. Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych przy użyciu recyklerów
7.6.1. Maszyny do przygotowania nawierzchni przed naprawą
7.6.2. Przygotowanie nawierzchni do naprawy
7.6.3. Wytwarzanie mieszanki mineralno-asfaltowej w przewoźnym recyklerze
7.7. Techniki pracy przy użyciu recyklera (na przykładzie recyklera MPA-1200 firmy Promad)
7.7.1. Przygotowanie recyklera do pracy
7.7.2. Uruchomienie i praca recyklera
7.7.3. Zakończenie pracy recyklera
7.7.4. Praca skrapiarką – dodatkowe wyposażenie recyklera MPA-1200
7.8. Remonty nawierzchni bitumicznych techniką powierzchniowego utrwalenia przy użyciu remonterów
7.8.1. Maszyny do przygotowania nawierzchni przed naprawą
7.8.2. Przygotowanie nawierzchni do naprawy
7.8.3. Naprawa powierzchniowych uszkodzeń nawierzchni przy użyciu remonterów
7.9. Techniki pracy przy użyciu remontera na przykładzie DTR remontera MADPATCHER typ MP6.5W firmy Madrog Construction Sp. z o.o.
7.10. Naprawy cząstkowe nawierzchni dróg mieszanką mineralno-asfaltową na gorąco przy użyciu skrapiarek lub recyklero-skrapiarek
7.10.1. Technologia wykonywania robót mieszanką mineralno-asfaltową na gorąco z wycięciem krawędzi
7.10.2. Maszyny do przygotowania nawierzchni drogowych przed naprawą
7.10.3. Naprawa wybojów i obłamanych krawędzi nawierzchni drogowych mieszankami mineralno-asfaltowymi na gorąco
7.11. Techniki pracy przy użyciu skrapiarki (na podstawie DTR skrapiarki TS 6000 firmy Strassmayr)
7.11.1. Uruchomienie ogrzewania
7.11.2. Napełnianie zbiornika emulsji
7.11.3. Rozpoczęcie pracy skrapiarką
7.11.4. Zakończenie pracy
8. Bezpieczeństwo i higiena pracy przy obsłudze recyklerów, remonterów i skrapiarek
8.1. Środki ochrony indywidualnej
8.2. Podstawowe zasady higieny pracy
8.2.1. Zmęczenie fizyczne i psychiczne oraz objawy je charakteryzujące
8.2.2. Czynniki szkodliwe dla zdrowia pracownika
8.3. Bezpieczeństwo użytkowania maszyn
8.4. Bezpieczeństwo przy użytkowaniu i obsłudze urządzeń elektrycznych
8.5. Bezpieczeństwo przy użytkowaniu i obsłudze silników spalinowych
8.6. Bezpieczeństwo przy użytkowaniu i obsłudze układów hydraulicznych i pneumatycznych
8.7. Zasady bhp przy transporcie maszyn
8.8. Ochrona przeciwpożarowa
8.9. Zasady bezpiecznej obsługi recyklerów, remonterów i skrapiarek
8.9.1. Bezpieczna obsługa recyklerów
8.9.2. Bezpieczna obsługa remonterów
8.9.3. Bezpieczna obsługa skrapiarek
9. Wybrane zagadnienia z podstaw psychologii pracy i zasad dydaktyki w kierowaniu zespołem ludzkim
9.1. Psychologia pracy
9.1.1. Kierowanie ludźmi
9.1.2. Istota i znaczenie pracy zespołowej
9.2. Zasady i metody nauczania
9.2.1. Podstawowe pojęcia dydaktyki dorosłych (andragogiki)
9.2.2. Proces samokształcenia
9.2.3. Specyfika nauczania osób dorosłych
Literatura
P. Sosiński