Utrzymanie dróg. Technologia robót i sprzęt

37,00 zł
Brutto
Wydanie pierwsze, 2015 r.
Format A5, s. 160
Okładka kartonowa kolorowa
ISBN 978-83-62760-82-4

W książce zebrano wiadomości związane z eksploatacją dróg oraz dotyczące zabiegów i robót niezbędnych do ich utrzymania w należytym stanie technicznym, zapewniającym bezpieczeństwo użytkowania. Omówiono też technologię robót i sprzęt związane z utrzymaniem dróg. Adresatami książki są osoby związane zawodowo z utrzymaniem dróg, a także uczniowie szkół i uczestnicy kursów kwalifikacyjnych odpowiednich specjalności.
Ilość

 

 

 Spis treści:
Wstęp
1. Organizacja i zadania służb utrzymania dróg 
1.1. Klasyfikacja dróg publicznych 
1.2. Zarządy dróg 
2. Niszczenie dróg 
2.1. Czynniki niszczące 
2.2. Rodzaje uszkodzeń nawierzchni 
2.3. Okres pracy nawierzchni 
3. Rodzaje robót przy utrzymaniu i naprawie dróg 
3.1. Klasyfikacja robót 
3.2. Zabiegi utrzymaniowe i naprawcze nawierzchni drogowej 
3.3. Technologie wykonywania warstw bitumicznych 
4. Wiosenne, letnie i jesienne roboty utrzymaniowe 
4.1. Wiosenne roboty utrzymaniowe 
4.2. Letnie roboty utrzymaniowe 
4.3. Jesienne roboty utrzymaniowe 
4.4. Maszyny i sprzęt do prowadzenia robót 
5. Zimowe roboty utrzymaniowe 
5.1. Organizacja robót 
5.2. Standardy zimowego utrzymania dróg 
5.3. Prace przygotowawcze do sezonu zimowego 
5.3.1. Przygotowanie dróg i obiektów mostowych 
5.3.2. Przygotowanie organizacyjne 
5.3.3. Przygotowanie sprzętu 
5.3.4. Przygotowanie i składowanie materiałów do usuwania śliskości zimowej 
5.3.5. Harmonogram prac przygotowawczych 
5.4. Ochrona dróg przed zaśnieżaniem 
5.4.1. Powstawanie zasp śnieżnych 
5.4.2. Bierna ochrona dróg przed zaśnieżaniem 
5.4.3. Czynna ochrona dróg przed zaśnieżaniem 
5.4.4. Maszyny i sprzęt do odśnieżania dróg 
5.5. Zwalczanie śliskości zimowej na drogach 
5.5.1. Formy śliskości zimowej 
5.5.2. Materiały stosowane do zwalczania śliskości zimowej 
5.5.3. Zwalczanie śliskości zimowej 
5.5.4. Maszyny i sprzęt do zwalczania śliskości zimowej 
5.6. Ochrona dróg przed lawinami 
6. Zadrzewienie przydrożne 
6.1. Znaczenie zadrzewienia 
6.2. Zasady projektowania zadrzewienia przydrożnego 
6.3. Utrzymanie drzewostanu 
6.3.1. Roboty pielęgnacyjne 
6.3.2. Wycinka drzew 
6.3.3. Prowadzenie prac przy drzewach i krzewach chronionych 
6.4. Sprzęt do utrzymania zadrzewienia przydrożnego 
7. Zasady bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony środowiska podczas robót utrzymaniowych 
7.1 Bezpieczeństwo ruchu drogowego podczas robót prowadzonych w pasie drogowym 
7.2. Pracownicy 
7.3. Obsługa maszyn i urządzeń 
7.4. Ochrona środowiska
Literatura


M. Podemska