Egzamin kwalifikacyjny osób zajmujących się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci cieplnych

57,00 zł
Brutto
Wydanie czwarte uzupełnione, 2016 r.
Format A5, s. 369
Okładka kartonowa, kolorowa
ISBN 978-83-65382-01-6

Książka zawiera przedstawione w formie pytań i odpowiedzi wybrane fragmenty prawa energetycznego i przepisów wykonawczych, przepisów bhp i ppoż. oraz przepisów o dozorze technicznym. W takiej też formie przedstawiono wybrane wiadomośći z techniki cieplnej, a także zasady budowy, działania i eksploatacji urządzeń i instalacji cieplnych.
Książka przeznaczona jest jako pomoc dla osób ubiegających się o uzyskanie świadectwa kwalifikacyjnego kategorii E, uprawniającego do zajmowania się eksploatacją urządzeń i instalacji energetycznych (2 grupa) w zakresie obsługi. Może też być pomocna osobom ubiegającym się o świadectwo kwalifikacyjne kategorii D.
Ilość

Spis treści
Wstęp
Część 1
1. Prawo energetyczne i przepisy wykonawcze
2. Bezpieczeństwo i higiena pracy oraz ochrona przeciwpożarowa
2.1. Podstawowe wiadomości w zakresie bhp
2.2. Bezpieczeństwo i higiena pracy przy urządzeniach i instalacjach energetycznych
2.3. Pierwsza pomoc
2.4. Ochrona przeciwpożarowa
2.5. Znaki bezpieczeństwa
3. Przepisy o dozorze technicznym
4. Wybrane wiadomości z techniki cieplnej
4.1. Podstawowe pojęcia i wielkości
4.2. Wymiana ciepła
4.3. Spalanie
4.4. Paliwa
4.5. Para wodna
4.6. Powietrze wilgotne
4.7. Niekonwencjonalne źródła ciepła
5. Materiały i armatura
5.1. Metale
5.2. Izolacja cieplna
5.3. Materiały uszczelniające
5.4. Rury i armatura
6. Woda w gospodarce cieplnej
Część 2
7. Kotły parowe i wodne
7.1. Ogólne wiadomości dotyczące kotłów
7.2. Kotły centralnego ogrzewania
7.3. Kotły przemysłowe-rusztowe
7.4. Kotły pyłowe, kotły o wymuszonej cyrkulacji i kotły przepływowe
7.5. Urządzenia nawęglające, odpylające spaliny i odpopielające
7.6. Eksploatacja kotłów
7.7. Kotły na paliwa odnawialne i inne
7.8. Kotły opalane gazem
8. Sieci i instalacje cieplne
8.1. Sieci ciepłownicze
9. Turbiny parowe i wodne
9.1. Turbiny parowe
9.2. Turbiny wodne
10. Przemysłowe urządzenia odbiorcze pary i gorącej wody
10.1. Suszenie i suszarki
10.2. Wymienniki ciepła
10.3. Wyparki
10.4. Autoklawy
10.5. Gospodarka skroplinami (kondensatem)
11. Urządzenia wentylacji, klimatyzacji i chłodnicze
11.1. Urządzenia wentylacji i klimatyzacji
11.2. Urządzenia chłodnicze
12. Pompy, ssawy, wentylatory i dmuchawy
12.1. Pompy
12.2. Wentylatory, dmuchawy, ssawy
13. Sprężarki i instalacje sprężonego powietrza
14. Urządzenia do składowania, magazynowania i rozładunku paliw
14.1. Paliwa stałe
14.2. Paliwa ciekłe
15. Piece przemysłowe
16. Aparatura kontrolno-pomiarowa i automatyka
16.1. Wiadomości ogólne
16.2. Pomiar temperatury
16.3 Pomiar ciśnienia
16.4. Pomiary natężenia przepływu
16.5. Podzielniki i liczniki ciepła
16.6. Analiza składu gazów i spalin
16.7. Podstawowe zasady automatycznej regulacji
Literatura

K. Buczek