Budownictwo drogowe w zarysie
search
  • Budownictwo drogowe w zarysie

Budownictwo drogowe w zarysie

96,00 zł
Brutto
Wydanie drugie, 2016 r.
Format A5, s. 444
Okładka kartonowa, kolorowa
ISBN 978-83-65382-02-3

W książce zebrano ogólne wiadomości o stosowanych materiałach, miernictwie oraz technologiach stosowanych w budownictwie dróg, montaży mostów, a także w inźynierii komunikacyjnej. Książka adresowana jest do średniego personelu technicznego zatrudnionego w firmach drogowych, budujących i utrzymujących drogi i obiekty mostowe, oraz w biurach projektowych. Poziom zawartych w książce wiadomości odpowiada standardowi wymagań stawianych technikowi drogownictwa. Może więc ona być pomocna uczniom techników drogowych w całym cyklu ich kształcenia.
Ilość

Spis treści
Wprowadzenie
1. Wiadomości ogólnobudowlane
1.1. Budownictwo i jego klasyfikacja
1.2. Obciążenia działające na obiekty budowlane
1.3. Dokumentacja budowy
1.4. Kierowanie budową i nadzór nad jej realizacją
1.4.1. Kierowanie budową
1.4.2. Nadzór nad realizacją budowy
2. Ogólne wiadomości o drogach i mostach
2.1. Klasyfikacja dróg
2.2. Skrzyżowania drogowe
2.3. Mosty, wiadukty, estakady
2.3.1. Wiadomości ogólne
2.3.2. Konstrukcje obiektów mostowych
2.3.3. Podpory mostów
2.4. Elementy składowe drogi
2.5. Podstawy projektowania dróg
2.6. Podstawy projektowania ulic
2.7. Maszyny do robót drogowych
2.7.1. Maszyny do robót nawierzchniowych
2.7.2. Maszyny do robót utrzymaniowych
2.7.3. Zespoły do wytwarzania mieszanek mineralno-asfaltowych
2.7.4. Maszyny do zagęszczania stosowane w robotach nawierzchniowych
2.8. Elementy zagospodarowania placu budowy dróg
3. Materiałoznawstwo drogowe
3.1. Wymagania stawiane wyrobom budowlanym
3.2. Właściwości techniczne materiałów budowlanych
3.2.1. Właściwości fizyczne
3.2.2. Właściwości mechaniczne
3.2.3. Właściwości chemiczne
3.3. Naturalne materiały kamienne
3.3.1. Podstawowe wiadomości o skałach i ich klasyfikacja
3.3.2. Ogólna charakterystyka skał stosowanych w budownictwie
3.3.3. Czynniki niszczące materiały kamienne
3.3.4. Kamień łamany i jego obróbka
3.3.5. Wyroby kamienne stosowane w budownictwie drogowym
3.3.6. Transport i składowanie wyrobów kamiennych
3.4. Kruszywa budowlane
3.4.1. Klasyfikacja i pojęcia podstawowe
3.4.2. Kruszywa naturalne
3.4.3. Wypełniacze do mas bitumicznych
3.4.4. Mieszanki do robót drogowych
3.4.5. Zasady oznaczania cech technicznych kruszyw budowlanych
3.4.6. Transport, odbiór i składowanie kruszyw
3.5. Mineralne spoiwa budowlane
3.5.1. Klasyfikacja spoiw
3.5.2. Spoiwa gipsowe
3.5.3. Spoiwa wapienne
3.5.4. Ogólne wiadomości o cementach portlandzkich
3.5.5. Charakterystyka cementów
3.5.6. Magazynowanie cementów
3.5.7. Badanie cech użytkowych cementów
3.6. Zaprawy budowlane i betony
3.6.1. Klasyfikacja i zakres stosowania zapraw budowlanych
3.6.2. Klasyfikacja betonów
3.6.3. Składniki mieszanki betonu zwykłego
3.6.4. Cechy mieszanki betonowej
3.6.5. Cechy betonu zwykłego
3.6.6. Betony specjalne
3.6.7. Etapy wytwarzania elementów betonowych
3.6.8. Projektowanie składu mieszanki betonowej
3.6.9. Oznaczanie cech technicznych mieszanki betonowej
3.6.10. Oznaczanie cech technicznych betonu na próbkach przygotowanych w laboratorium
3.6.11. Kontrola jakości betonu w nowo budowanych obiektach
3.6.12. Ocena klasy wytrzymałości betonu z odwiertów
3.6.13. Badanie wytrzymałości betonu na ściskanie metodami nieniszczącymi
3.6.14. Wyroby betonowe stosowane w drogownictwie
3.7. Lepiszcza bitumiczne
3.7.1. Ogólne wiadomości o asfaltach
3.7.2. Techniczne właściwości lepiszczy
3.7.3. Asfalty stosowane w drogownictwie
3.7.4. Dodatki i modyfikatory do asaltów drogowych i mieszanek mineralno-asfaltowych
3.7.5. Hydroizolacje bitumiczne
3.7.6. Oznaczanie cech asfaltu
3.8. Mieszanki mineralno-asfaltowe
3.8.1. Klasyfikacja mieszanek mineralno-asfaltowych
3.8.2. Beton asfaltowy (BA)
3.8.3. Mieszanka grysowo-mastyksowa (SMA)
3.8.4. Asfalt lany (AL)
3.8.5. Materiały do nawierzchni bitumicznych modyfikowanych polimerami
3.8.6. Asfalt piaskowy (AP rzadko stosowany w praktyce)
3.8.7. Piasek otoczony asfaltem (PoA rzadko stosowany w praktyce)
3.8.8. Inne wyroby z asfaltu
3.8.9. Projektowanie i optymalizacja składu mieszanki mineralnej (MM)
3.8.10. Zasady ustalania zawartości lepiszcza w mieszance mineralno-asfaltowej
3.9. Stal i wyroby ze stali
3.9.1. Klasyfikacja i właściwości stali
3.9.2. Wyroby ze stali stosowane w budownictwie drogowym i mostowym
3.10. Drewno
3.10.1. Wady i zalety drewna
3.10.2. Właściwości techniczne drewna
3.10.3. Sortymenty drewna budowlanego
3.10.4. Warunki składowania i transportu drewna
3.11. tworzywa sztuczne
3.11.1. Dodatki uszlachetniające do tworzyw sztucznych
3.11.2. Zakres stosowania tworzyw sztucznych w budownictwie
3.12. Geosyntetyki
3.13. Ceramiczne wyroby budowlane
3.13.1. Klasyfikacja ceramiki budowlanej
3.13.2. Wyroby ceramiczne stosowane w drogownictwie
3.14. Materiały pomocnicze
3.14.1. Wyroby malarskie
3.14.2. Kleje i kity
3.14.3. Urządzenia elektroniczne
3.14.4. Elementy poprawiające bezpieczeństwo ruchu drogowego
4. Miernictwo w budownictwie drogowym
4.1. Wiadomości wstępne
4.2. Podstawowe wiadomości o pomiarach geodezyjnych
4.2.1. Zasady wykonywania geodezyjnych pomiarów terenowych
4.2.2. Stabilizacja punktów w terenie
4.3. Zasady tyczenia linii w terenie
4.3.1. Zasady tyczenia prostych w terenie
4.3.2. Metody tyczenia punktów przecięcia się prostych w terenie
4.3.3. Sposoby tyczenia kąta prostego w terenie (prostych prostopadłych)
4.3.4. Tyczenie prostych równoległych
4.3.5. Tyczenie łuku
4.3.6. Tyczenie okręgu
4.4. Techniki wykonywania pomiarów w terenie
4.4.1. Pomiar odłegłości w terenie płaskim
4.4.2. Zasady prowadzenia w terenie pomiaru odłegłości punktu niedostępnego
4.4.3. Sposoby pomiaru odłegłości w terenie pochyłym
4.4.4. Pomiar kątów poziomych
4.4.5. Ogólne zasady prowadzenia pomiarów w terenie
4.5. Metody obliczania powierzchni na podstawie planu i miar uzyskanych w terenie
4.6. Prowadzenie pomiarów wysokościowych w terenie
4.6.1. Istota pomiarów wysokościowych
4.6.2. Rodzaje niwelacji terenu
4.6.3. Metody niwelacji powierzchni
4.7. Geodezyjny projekt trasy drogowej
4.7.1. Pomiary tras
4.7.2. Projektowanie niwelety
4.8. Ogólne wiadomości o pomiarach realizacyjnych przy budowie dróg
4.8.1. Zasady wykonywania niwelacji trasy
4.8.2. Pomiary wysokościowe realizowane w trakcie budowy drogi
4.8.3. Tyczenie przekrojów poprzecznych
4.9. Geodezyjne pomiary konstrukcji mostowych
5. Technologie robót ziemnych
5.1. Rodzaje robót ziemnych
5.1.1. Ogólne wiadomości o robotach ziemnych
5.1.2. Podstawowe pojęcia związane z robotami ziemnymi
5.2. Grunty budowlane
5.2.1. Klasyfikacja gruntów budowlanych
5.2.2. Podstawowe właściwości gruntów
5.2.3. Cechy rozpoznawcze różnych rodzajów gruntów
5.2.4. Analiza makroskopowa gruntów mineralnych
5.2.5. Laboratoryjne badania gruntów
5.2.6. Kategorie geotechniczne obiektów budowlanych
5.3. Wytyczanie trasy drogi
5.4. Roboty przygotowawcze i towarzyszące
5.5. Wytyczanie zarysu robót ziemnych
5.6. Metody wykonywania robót ziemnych
5.6.1. Wykonywanie wykopów
5.6.2. Wykonywanie nasypów
5.7. Wydajność maszyn do robót ziemnych
5.8. Technologia zmechanizowanych robót ziemnych
5.8.1. Technologia robót wykonywanych spycharkami
5.8.2. Technologia robót wykonywanych zgarniarkami
5.8.3. Technologia robót wykonywanych równiarkami
5.8.4. Technologia robót wykonywanych koparkami
5.8.5. Zasady doboru maszyn do odspajania i przemieszczania gruntu
5.9. Zagęszczanie gruntu
5.9.1. Optymalna wilgotność zagęszczania
5.9.2. Wskaźnik zagęszczenia
5.10. Wykończenie i zabezpieczenie skarp
5.11. Roboty ziemne w trudnych warunkach
5.11.1. Wykonywanie nasypów na bagnach
5.11.2. Nasypy przy obiektach hydrotechnicznych
5.11.3. Roboty ziemne zimą
5.11.4. Roboty ziemne na terenach usuwiskowych
5.12. Kompleksowa mechanizacja drogowych robót ziemnych
5.13. Hydromechanizacja robót ziemnych
5.14. Kontrola jakości robót ziemnych
5.15. Bhp w zmechanizowanych robotach ziemnych
6. Geoinżynieria
6.1. Zagęszczanie gruntu
6.1.1. Zagęszczanie statyczne
6.1.2. Zagęszczanie dynamiczne metodami wibracyjnymi
6.1.3. Zagęszczanie dynamiczne metodami impulsowymi
6.2. Wymiana gruntów
6.2.1. Wymiana płytka
6.2.2. Wgłębna wymiana gruntów
6.3. Prekonsolidacja gruntów
6.3.1. Obciążenia wstępne
6.3.2. Obciążenie wstępne z zastosowaniem drenów pionowych
6.3.3. Konsolidacja podłoża metodą odwadniania wgłębnego
6.4. Cementacja i stabilizacja
6.4.1. Cementacja w skałach i gruntach
6.4.2. Silikatyzacja i cebertyzacja
6.4.3. Zastrzyki z żywic syntetycznych i zastrzyki uszczelniające
6.4.4. Iniekcja strumieniowa
6.4.5. Stabilizacja termiczna
6.4.6. Stabilizacja powierzchniowa
6.5. Zbrojenie masywu gruntowego
6.5.1. Klasyczny grunt zbrojony
6.5.2. Zbrojenie gruntu geosyntetykami
6.5.3. Zbrojenie szkieletowe
6.5.4. Metoda Pneusol stabilizacji skarp i zboczy
6.5.5. Konstrukcje wzmacniające z gabionów
6.5.6. Zbrojenie prętowe
6.5.7. Biotechniczne konstrukcje umocnieniowe
7. Technologia wykonywania nawierzchni
7.1. Konstrukcja nawierzchni
7.2. Nawierzchnie twarde nieulepszane
7.3. Podbudowy pod nawierzchnie ulepszone
7.3.1. Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem
7.3.2. Podbudowa z gruntów stabilizowanych wapnem
7.3.3. Podbudowa z kruszywa stabilizowanego mechanicznie
7.3.4. Podbudowa z tłucznia kamiennego
7.3.5. Podbudowa z chudego betonu
7.3.6. Podbudowa z betonu cementowego
7.3.7. Podbudowa z betonu popiołowego
7.3.8. Podbudowa z betonu asfaltowego
7.3.9. Podbudowa z piasku otoczonego asfaltem
7.3.10. Podbudowa z mieszanki mineralno-cementowo-emulsyjnej (MCE)
7.4. Warstwa wiążąca
7.5. Technologia wykonywania nawierzchni (warstw ścieralnych)
7.5.1. Nawierzchnie betonowe
7.5.2. Nawierzchnia z mieszanki mineralno-asfaltowej typu betonowego
7.5.3. Nawierzchnia z mieszanek mineralno-asfaltowych typu pośredniego
7.5.4. Nawierzchnie z mieszanek mineralno asfaltowych typu makadamowego
7.6. Podłoża i nawierzchnie dróg tymczasowych
7.7. Przykładowe przekroje konstrukcji jezdni
8. Technologia montażu mostów
8.1. Montaż mostów, przepustó żelbetowych
8.1.1. Technologia montażu
8.1.2. Zasady montażu
8.1.3. Montaż podpór i przęseł
8.1.4. Metody montażu mostów żelbetowych
8.1.5. Bhp przy montażu mostów żelbetowych
8.2. Montaż i utrzymanie mostów stalowych
8.2.1. Zakres robót warsztatowych
8.2.2. Metody montażu mostó stalowych
8.2.3. Technologia składania konstrukcji mostu
8.2.4. Malowanie konstrukcji mostowych
8.2.5. Prace utrzymaniowe przy mostach stalowych
8.2.6. Bhp przy montażu mostów stalowych
9. Inżynieria komunikacyjna
9.1. Układ człowiek-pojazd-droga
9.2. Ruch pojazdów po drodze
9.3. Wpływ ruchu drogowego na środowisko
9.4. Wpływ postępu technicznego na projektowanie dróg
9.5. Pomiary, badania i analizy ruchu
9.5.1. Cele oraz rodzaje pomiarów i badań ruchu
9.5.2. Metody badań natężeń ruchu i parkowania
9.5.3. Kompleksowe badania ruchu
9.6. Polityka transportowa i zarządzanie ruchem
9.6.1. Polityka transportowa w miastach i narzędzia jej realizacji
9.6.2. Zarządzanie ruchem
9.6.3. Wybrane sposoby organizowania ruchu
9.6.4. Zaawansowane rozwiązania technicze i organizacyjne ITS
9.7. Oznakowanie dróg i ulic
9.7.1. Wymagania stawiane znakom drogowym
9.7.2. Pionowe znaki drogowe
9.7.3. Poziome znaki drogowe
9.8. Sygnalizacja świetlna
9.9. Parkowanie
9.9.1. Parametry parkowania
9.9.2. Rodzaje parkingów
9.9.3. Organizacja parkowania
9.10. Ruch pieszy i rowerowy
9.10.1. Ruch pieszy
9.10.2. Charakterystyka ruchu rowerowego
9.11. Stan i analizy bezpieczeństwa ruchu drogowego
9.11.1. System ewidencji wypadków i kolizji (SEWiK)
9.11.2. Czynniki wpływające na bezpieczeństwo ruchu
Wykaz literatury