Renowacja elementów architektury
search
  • Renowacja elementów architektury

Renowacja elementów architektury

104,00 zł
Brutto
Wydanie pierwsze, 2012 r.
Format B5, s. 492
Okładka kartonowa, kolorowa
ISBN 978-83-62760-30-5

W książce zebrano ogólne wiadomości o przyczynach i objawach zniszczeń obiektów zabytkowych, omówiono zasady przeprowadzania remontów i konserwa cji elementów konstrukcyjnych i wykończeniowych. Przedstawiono też technologię wykonania i konserwacji dekoracji i detali architektonicznych.
Książka adresowana jest do średniego personelu technicznego zatrudnionego w firmach zajmujących się renowacją zabytków budownictwa murowanego. Poziom zawartych w książce wiadomości odpowiada standardowi wymagań stawianych technikowi renowacji elementów architektury.
IlośćSpis treści:
1. Wiadomości wstępne 
1.1. Ogólne wiadomości o konserwacji zabytków 
1.1.1. Historia konserwacji 
1.1.2. Podstawowe pojęcia w ochronie zabytków 
1.1.3. Prawo i instytucje chroniące zabytki 
1.1.4. Szkolnictwo konserwatorskie – uzyskiwanie uprawnień 
1.1.5. Ewidencjonowanie zabytków 
1.1.6. Prace przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, zalecenia konserwatorskie 
1.1.7. Zasady ochrony konserwatorskiej 
1.1.8. Finansowanie opieki nad zabytkami 
1.1.9. Profilaktyka w konserwacji 
1.1.10. Badania specjalistyczne obiektów zabytkowych 
1.1.11. Opracowanie programu prac konserwatorskich 
1.1.12. Standardy dokumentacji konserwatorskiej zabytków ruchomych 
1.1.13. Rysunek w konserwacji zabytków 
1.1.14. Fotograficzne dokumentowanie zabytku 
1.1.15. Organizacja robót konserwatorskich i specyfika ich prowadzenia 
1.2. Przyczyny zniszczeń obiektów budowlanych i elementów architektonicznych 
1.2.1. Klimat i procesy atmosferyczne 
1.2.2. Warunki topograficzne i jakość podłoża 
1.2.3. Woda i wilgoć 
1.2.4. Agresja otaczającego środowiska 
1.2.5. Procesy biologiczne 
1.2.6. Czynniki mechaniczne 
1.2.7. Wady konstrukcyjne i wady wykonawstwa 
1.2.8. Warunki użytkowania 
1.3. Ocena stanu technicznego obiektu budowlanego i jego elementów 
1.3.1. Wiadomości wstępne 
1.3.2. Badania podłoża budowlanego 
1.3.3. Badanie stosunków wodnych 
1.3.4. Badania szkieletu konstrukcyjnego 
1.3.5. Metody określania wilgotności murów 
1.3.6. Badania oddziaływań dynamicznych 
1.3.7. Analiza statyczno-wytrzymałościowa 
1.3.8. Badania mykologiczne 
1.3.9. Badanie elementów kamiennych, detali architektonicznych oraz innych elementów dekoracyjnych 
2. Zabezpieczanie i konserwacja budynku 
2.1. Metody zabezpieczenia, stabilizacji i konsolidacji zagrożonych obiektów zabytkowych 
2.1.1. Zabezpieczenia prewencyjne i trwałe 
2.1.2. Metody stabilizacji murów 
2.1.3. Metody konsolidacji murów 
2.1.4. Konsolidacja osłabionych materiałów budowlanych 
2.2. Fundamenty i zasady ich wzmacniania 
2.2.1. Ogólna charakterystyka 
2.2.2. Odciążanie fundamentów na czas prowadzenia prac naprawczych 
2.2.3. Wzmacnianie struktury murów fundamentowych 
2.2.4. Poszerzanie murów fundamentowych 
2.2.5. Pogłębianie i nadbudowa fundamentów 
2.2.6. Wzmacnianie fundamentów za pomocą pali lub studni 
2.3. Ochrona i zabezpieczenie fundamentów przed działaniem wilgoci i wody 
2.3.1. Rodzaje hydroizolacji i warunki ich wykonania 
2.3.2. Materiały hydroizolacyjne 
2.3.3. Renowacja izolacji pionowej 
2.3.4. Renowacja izolacji poziomej 
2.3.5. Naprawa hydroizolacji wewnątrz budynku 
2.3.6. Drenaż 
2.3.7. Osuszanie naturalne 
2.3.8. Osuszanie sztuczne 
2.3.9. Iniekcyjne metody osuszania i izolacji murów 
2.4. Epidermiczne zabiegi konserwatorskie 
2.4.1. Przygotowanie obiektu do konserwacji 
2.4.2. Usuwanie nawarstwień – wiadomości ogólne 
2.4.3. Usuwanie nawarstwień – metody mechaniczne suche 
2.4.4. Usuwanie nawarstwień – metody mechaniczne mokre 
2.4.5. Usuwanie nawarstwień – metody mechaniczne mieszane 
2.4.6. Usuwanie nawarstwień – metody chemiczne 
2.4.7. Usuwanie powłok olejnych 
2.4.8. Odsalanie obiektów zabytkowych 
2.4.9. Dezynfekcja – niszczenie organizmów żywych 
2.4.10. Nakładanie powłok zabezpieczających – hydrofobizacja 
3. Wykonywanie i naprawa elementów budynku 
3.1. Zaprawy budowlane 
3!1.1. Wiadomości ogólne 
3.1.2. Kruszywo do zapraw 
3.1.3. Mineralne spoiwa budowlane 
3.1.4. Woda do zapraw 
3.1.5. Dodatki do zapraw 
3.1.6. Zaczyny budowlane 
3.1.7. Cechy świeżej i stwardniałej zaprawy 
3.1.8. Zaprawy murarskie 
3.2. Konstrukcje murowe 
3.2.1. Sprzęt do robót murarskich 
3.2.2. Asortyment tradycyjnych wyrobów ceramicznych 
3.2.3. Zasady obowiązujące przy murowaniu ścian 
3.2.4. Ogólne zasady wiązania murów z cegły 
3.2.5. Szczególne przypadki wiązania murów z cegły 
3.2.6. Nadproża 
3.2.7. Stropy Kleina 
3.2.8. Sklepienia 
3.2.9. Cokoły i gzymsy 
3.2.10. Ścianki działowe 
3.2.11. Zasady naprawy murów 
3.2.12. Roboty rozbiórkowe 
3.3. Tynki tradycyjne 
3.3.1. Narzędzia i sprzęt do tynkowania ręcznego 
3.3.2. Klasyfikacja tynków 
3.3.3. Podłoża tynkarskie 
3.3.4. Technologia wykonywania tynków 
3.3.5. Technika wykonywania poszczególnych warstw tynków 
3.3.6. Tynki gipsowe 
3.3.7. Tynki specjalne 
3.4. Podłogi i okładziny 
3.4.1. Rozwiązania materiałowo-konstrukcyjne podłóg 
3.4.2. Technologia wykonywania podkładów i izolacji 
3.4.3. Posadzki z materiałów mineralnych 
3.4.4. Okładziny ścian wewnętrznych i cokołów 
3.5. Roboty malarskie 
3.5.1. Składniki materiałów malarskich 
3.5.2. Gotowe materiały malarskie 
3.5.3. Właściwości techniczne podłoży malarskich 
3.5.4. Materiały i sprzęt do przygotowania podłoża 
3.5.5. Przygotowanie podłoży do malowania 
3.5.6. Metody malowania 
3.5.7. Techniki malowania 
3.5.8. Odmalowywanie zabytkowych pomieszczeń 
4. Wykonywanie i konserwacja dekoracji i detali architektonicznych 
4.1. Tynki ozdobne i malarstwo ścienne 
4.1.1. Tynki ozdobne 
4.1.2. Sgraffito 
4.1.3. Sztablatura 
4.1.4. Stiuki 
4.1.5. Konserwacja tynków 
4.1.6. Malowidła ścienne 
4.1.7. Konserwacja malowideł ściennych 
4.2. Roboty sztukatorskie 
4.2.1. Narzędzia do robót sztukatorskich 
4.2.2. Wykonywanie modeli 
4.2.3. Wykonywanie form sztukatorskich 
4.2.4. Wykonywanie odlewów 
4.2.5. Roboty ciągnione 
4.2.6. Obróbka powierzchni odlewów gipsowych 
4.2.7. Montaż sztukaterii 
4.2.8. Odnawianie sztukaterii i stiuków 
4.3. Roboty kamieniarskie 
4.3.1. Wiadomości ogólne 
4.3.2. Rodzaje skał stosowanych w budownictwie 
4.3.3. Właściwości skał 
4.3.4. Pozyskiwanie skał 
4.3.5. Narzędzia do ręcznej obróbki kamienia 
4.3.6. Narzędzia do mechanicznej obróbki kamienia 
4.3.7. Ręczna obróbka elementów kamiennych 
4.3.8. Wykonywanie kamiennych detali architektonicznych 
4.3.9. Wykonywanie kamiennych elementów konstrukcyjnych 
4.3.10. Wykonywanie kamiennych okładzin i posadzek 
4.3.11. Odnawianie elementów kamiennych 
Literatura