Kosztorysowanie w budownictwie

42,00 zł
Brutto
Wydanie drugie, 2015 r.
Format A5, s. 166
Okładka kartonowa, kolorowa
ISBN 978-83-62760-71-8

W książce omówiono zasady sporządzania kosztorysów jako elementu procesu inwestycyjnego oraz obszernie omówiono sam proces inwestycyjny z uwzględnieniem tekstu jednolitego ustawy z dnia 10 czerwca 1994 r. Prawo zamówień publicznych (z późniejszymi zmianami).
Książka jest przeznaczona dla osób uczestniczących w kursach z zakresu kosztorysowania robót budowlanych, jak i dla osób z wykształceniem budowlanym chcących odświeżyć wiedzę w tym zakresie nabytą w trakcie nauki zawodu w szkole.
Ilość

 

 

 


Spis treści: 
Wstęp
1. Rodzaje kosztorysów 
1.1. Kosztorys inwestorski 
1.2. Kosztorys ofertowy 
1.3. Kosztorys zamienny 
1.4. Kosztorys powykonawczy 
2. Rodzaje kalkulacji kosztorysowej 
2.1. Kalkulacja uproszczona 
2.2. Kalkulacja szczegółowa 
3. Przedmiot zamówienia na roboty budowlane w zamówieniach publicznych 
3.1. Wspólny Słownik Zamówień 
3.2. Dokumentacja projektowa 
3.3. Przedmiar robót 
3.4. Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych 
3.5. Program funkcjonalno-użytkowy 
4. Wartość zamówienia na roboty budowlane w zamówieniach publicznych 
4.1. Kategorie zamówień 
4.2. Rozporządzenie w sprawie kalkulacji robót budowlanych 
4.2.1. Kosztorys inwestorski w zamówieniach publicznych 
4.2.2. Planowane koszty robót budowlanych 
4.2.3. Planowane koszty prac projektowych 
5. Baza normatywna 
6. Baza cenowa 
6.1. Publikacje wydawnictwa Orgbud-Serwis 
6.2. Publikacje wydawnictwa „Promocja” w systemie SEKOCENBUD 
6.3. INTERCENBUD 
7. Wynagrodzenie w umowach o roboty budowlane 
7.1. Zmiana wynagrodzenia w umowie o roboty budowlane w zamówieniach publicznych
8. Komputerowe wspomaganie kosztorysowania 
8.1. NORMA PRO 
8.2. RODOS 
8.3. ZUZIA 
8.4. WINBUD PROF 
8.5. e-KOSZTORYS 
9. Proces inwestycyjny 
9.1. Fazy procesu inwestycyjnego 
9.1.1. Faza przedinwestycyjna 
9.1.2. Faza inwestycyjna 
10. Analizy kosztów w procesie inwestycyjnym 
11. Zlecanie robót budowlanych 
11.1. Rynek budowlany 
11.2. Sytuacja rynkowa 
11.3. Formy zlecania robót 
11.3.1. Rodzaje, zakres stosowania 
11.3.2. Tryb bezprzetargowy (negocjacyjny) 
11.3.3. Tryb przetargowy 
11.4. Procedura przetargowa 
11.4.1. Przetarg nieograniczony 
11.4.2. Przetarg ograniczony 
11.4.3. Negocjacje z ogłoszeniem 
11.4.4. Dialog konkurencyjny 
11.4.5. Negocjacje bez ogłoszenia 
11.4.6. Zamówienie z wolnej ręki 
11.4.7. Zapytanie o cenę 
11.4.8. Licytacja elektroniczna 
11.5. Spisanie umowy 
11.6. Rozliczenie robót 
12. Podstawy prawne 
13. Załączniki 

T. Laurowski